Zakres czynności Wiceministrów Zdrowia od 21 lutego 2017

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392
oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§ 2. 1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;
4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.
3. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Departament Prawny;
5) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
4. Minister nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.
5. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami
Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.
§ 3. Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko:
1) jest członkiem:
a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,
b) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
2) wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum
Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Matki i Dziecka,
c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
d) Departament Pielęgniarek i Położnych;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
b) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
d) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
e) Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
f) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
g) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
h) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie.
§ 4. Podsekretarz Stanu Katarzyna Głowala:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Polityki Zdrowotnej,
c) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
d) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
e) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
f) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
g) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
h) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
i) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
j) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
k) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
3) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) oraz
innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części
46 – Zdrowie;
4) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do
właściwości Ministra w zakresie:
a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu
działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
b) audytu wewnętrznego.
§ 5. Podsekretarz Stanu Piotr Gryza:
1) jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,
b) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
3) nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.
§ 6. Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król:
1) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Współpracy Międzynarodowej,
b) Departament Zdrowia Publicznego;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
b) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
c) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
d) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
e) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
f) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
g) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
h) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
i) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
j) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
k) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
l) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
m) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.
§ 7. Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Analiz i Strategii,
b) Departament Polityki Lekowej i Farmacji, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. c;
2) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
b) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.
§ 8. Podsekretarz Stanu Marek Tombarkiewicz:
1) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji, w zakresie zadań związanych z :
– ustalaniem i przygotowywaniem obwieszczeń zawierających wykazy refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, oraz ich
ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia,
– prowadzeniem postępowań w sprawach objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu,
– prowadzeniem spraw dotyczących działania Komisji Ekonomicznej, o której mowa w art. 17 ustawy z
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579),
d) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony
Informacji Niejawnych;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
c) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
d) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
e) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
f) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
g) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
h) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
i) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
j) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
k) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
l) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w
Warszawie,
m) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w
Warszawie,
n) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
o) uczelni medycznych.
§ 9. 1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do
zakresu powierzonych im zadań.
§ 10. 1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w
szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na
tę korespondencję, a także są upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym
wydawania decyzji administracyjnych.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w
szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania w imieniu Ministra decyzji administracyjnych i postanowień w
ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 11 ust. 1–3, zakresu czynności oraz na podstawie § 11 ust. 4 i 5.
4. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz
zapytań poselskich.
5. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez
Ministra.
§ 11. 1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia, z
zastrzeżeniem § 10ust.2, Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu – wyznaczony
przez Ministra Podsekretarz Stanu.
2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Tombarkiewicz;
2) Podsekretarza Stanu Katarzynę Głowala zastępuje Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda;
3) Podsekretarza Stanu Piotra Gryzę zastępuje Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król;
4) Podsekretarza Stanu Zbigniewa Józefa Króla zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko;
5) Podsekretarza Stanu Krzysztofa Łanda zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Gryza;
6) Podsekretarza Stanu Marka Tombarkiewicza zastępuje Podsekretarz Stanu Katarzyna Głowala.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.
4. W przypadku wyłączenia od udziału w postępowaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, z
przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138), decyzje administracyjne oraz postanowienia
w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2.
5. W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu od
udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu
Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub
Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego
zakresu czynności.
§ 12. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza
Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz.10).
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Zakres czynności Wiceministrów Zdrowia od 21 lutego 2017

czas czytania: 7 min
0
Do góry

Przeczytaj również artykuł:
Zamknij