Samorząd Lekarski – Izby Ustawa O Izbach Lekarskich z 2009

dfgffsgfs11Samorząd lekarski działa na podstawie ustawy o izbach lekarskich. Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę właściwej izby.Członkowie izb stanowią samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.

Organami okręgowej izby lekarskiej są:

a) okręgowy zjazd lekarzy,

b) okręgowa rada lekarska,

c) okręgowa komisja rewizyjna,

d) okręgowy sąd lekarski,

e) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Okręgowe Izby Lekarskie

1.Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku (50)

2.Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej (51)

3.Bydgoska Izba Lekarska (52)

4.Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku (53)

5.Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim (54)

6.Śląska Izba Lekarska (55)

7.Świętokrzyska Izba Lekarska (56)

8.Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie (57)

9.Lubelska Izba Lekarska (58)

10.Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi (59)

11.Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska (60)

12.Okręgowa Izba Lekarska w Opolu (61)

13.Okręgowa Izba Lekarska w Płocku (62)

14.Wielkopolska Izba Lekarska (63)

15.Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie (64)

16.Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie (65)

17.Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie (66)

18.Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu (67)

19.Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie (68)

20.Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu (69)

21.Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie (72)

22.Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze (70)

23.Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie (74)

24.Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie (75)

 

Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy.

Okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: prezes oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Organy izb lekarskich pochodzą z wyboru. Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu lub pozbawionych praw publicznych. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt. 1 – 6, skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub skarbowe.

Na członków sądów lekarskich mogą kandydować lekarze wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 7 lat.

Najwyższą władzą samorządu lekarzy jest Krajowy Zjazd Lekarzy. Organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:

a) Naczelna Rada Lekarska,

b) Naczelna Komisja Rewizyjna,

c) Naczelny Sąd Lekarski,

d) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:

– sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,

-ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,

-reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,

-zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu,

-prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,

-integrowanie środowiska lekarskiego,

-zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,

-współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,

-prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,

-zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich,

-wykonywanie innych zasad określonych odrębnymi przepisami.

Zadania określone powyżej samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:

-przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy,

-opiniowanie warunków pracy i płac,

-sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza,

-współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,

-przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,

-opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie,

-opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,

-prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,

-sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego,

-występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,

-współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza.

-Samorząd lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie.

zródło: Uchwały NRL Izby Lekarskie

Akty Prawne:

1.Ustawa z 22.12.2009 o izbach lekarskich2.Ustawa z 17.05.89 o izbach lekarskich3.Ustawa z 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej4.Ustawa z 5.12.1996 o zawodzie lekarza5.Rozporządzenie MZiOS z 26.09.19906.Rozporządzenie MZiOS z 23.03.20007.Rozporządzenie MZiOS z 23.04.19988.Kodeks Etyki Lekarskiej

Ocena

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry