portal medyczny portal farmaceutyczny
Dnia 24.09.2016 podczas manifestacji Porozumienia Związków Medycznych, która przeszła przez Warszawę a w której brały udział: pielęgniarki, ratownicy medyczni, rehabilitanci, dietetycy, studenci medycyny; minister zdrowia Konstanty Radziwiłł po raz kolejny zaprosił przedstawicieli PZM na spotkanie w najbliższy wtorek. Będzie ono poświęcone sprawom pracowników medycznych i postulatom zgłaszanym przez PZM. Minister zdrowia przyznał, że służba zdrowia w Polsce jest w złej kondycji. Podkreślił jednak, że nie stało się to teraz, lecz problem narasta od bardzo wielu lat: „mamy do czynienia z permanentnym niedoszacowaniem systemu służby zdrowia i widzimy wszyscy bardzo złą organizację. W ciągu ostatnich 8 lat państwo postanowiło wycofać się z odpowiedzialności za służbę zdrowia. Jedyny pomysł na to, aby cokolwiek naprawić, widziano w wolnym rynku – komercjalizacji i prywatyzacji. To uderza nie tylko w pacjentów, którzy są najważniejsi, ale także w Państwa – w pracowników”.    05.09.2016 Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że nowelizacja ustawy refundacyjnej ma zwiększyć dostępność leków dla osób cierpiących na choroby rzadkie.    30.08.2016 Budżet na leki 75+ w 2017 r. zgodnie z zapowiedziami.W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – na finansowanie projektu zostaną przeznaczone 564,3 mln zł. Ta kwota jest zagwarantowana w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. 200 mln zł ujęto w części 46 budżetu państwa – zdrowie, a 364,3 mln zł – w rezerwie celowej.    05.09.2016 Refundacja produktów leczniczych na bazie ziela konopi indyjskich.Leki na bazie konopi indyjskich w Polsce jest dopuszczony do obrotu jeden produkt leczniczy zawierający w swoim składzie kannabinoidy – jest to lek o nazwie Sativex, stosowany w łagodzeniu objawów spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Inne produkty lecznicze na bazie ziela konopi indyjskich, które są niedostępne w Polsce, mogą być sprowadzone z zagranicy w ramach tzw. importu docelowego – z kraju, w którym posiadają dopuszczenie do obrotu. Sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, określają:- ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne,- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, -niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Import docelowy.Aby sprowadzić lek z zagranicy konieczne jest odpowiednie zapotrzebowanie. Wystawia je lekarz prowadzący leczenie, a potwierdza – krajowy lub wojewódzki konsultant z danej dziedziny medycyny.Zapotrzebowanie jest ważne przez 60 dni od terminu jego wystawienia (co znaczy, że w tym czasie musi wpłynąć do Ministerstwa). Złożone do ministra zdrowia zapotrzebowanie, które nie ma braków formalnych, jest potwierdzane maksymalnie w ciągu 21 dni i odsyłane zainteresowanemu. Pacjent z potwierdzonym zapotrzebowaniem może udać się do apteki, która sprowadzi lek z zagranicy (za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznej).O terapii zastosowanej u pacjenta decyduje lekarz Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty to lekarz wystawia recepty dla indywidualnego pacjenta i zgodnie z wiedzą medyczną orzeka o stanie zdrowia pacjenta po uprzednim, osobistym jego zbadaniu.Minister zdrowia wydaje zgody na refundację Od 4 marca 2016 r., działając na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, minister zdrowia wydaje zgody na refundację produktów zawierających kannabinoidy, sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego.Minister wydaje zgodę, jeśli lekarz prowadzący leczenie uzna, że są to leki najlepsze z możliwych, przynoszą wyraźną poprawę stanu zdrowia, a jednocześnie nie mają równie dobrej alternatywy w postaci innych produktów leczniczych. Do tej pory minister wydał zgody na refundację leków na bazie ziela konopi indyjskich stosowanych w leczeniu padaczki lekoopornej u pacjentów, u których dostępne w Polsce alternatywne metody leczenia (czyli farmakologiczne i dietetyczne) nie wpływają na poprawę stanu klinicznego.Każda zgoda wydana w tym trybie jest zindywidualizowana, a kontynuacja terapii zależy od przedstawienia (za każdym razem) szczegółowych informacji dotyczących skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacje te są na bieżąco monitorowane przez ministra zdrowia. W tym celu Ministerstwo prowadzi ewidencję składanych wniosków, wydawanych zgód na refundację i pacjentów objętych leczeniem.Leki objęte zgodą na refundację w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o refundacji są dostępne w aptekach na ryczałt. To oznacza, że za opakowanie leku pacjent płaci 3,20 zł. Minister zdrowia podziela opinię onkologów. Minister zdrowia podziela opinię wybitnych specjalistów w dziedzinach onkologicznych na temat leków na bazie ziela konopi indyjskich. Ich przeciwnowotworowe działanie nie zostało potwierdzone – obecnie nie ma wyników badań klinicznych, które potwierdzałyby lecznicze działanie tych produktów w terapii pacjentów chorych na nowotwory.    23.08.2016 Kto może otrzymać receptę na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne - Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki - Jacy lekarze nie są uprawnieni do wystawiania recept na bezpłatne leki czytaj dalej    17.08.2016 Informacja dotycząca wirusa Zika w związku z wykryciem przypadków zakażeń u osób, które powróciły/przyjechały z obszarów występowania Zika czytaj dalej...    Pacjentka po replantacji skalpu jest w dobrym stanie czytaj dalej...     Ministerstwo Zdrowia opublikowało informacje o projekcie wykazu leków dla Seniorów, który wejdzie w życie 1 września zobacz więcej...
portal medyczny-farmaceutyczny
dfsgdsfhgery1

Najwyższa Izba Kontroli o dostępności profilaktyki i leczenia chorób płuc

Dostęp do profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób układu oddechowego jest niewystarczający i ulegał w ostatnich latach stopniowemu pogorszeniu. Kolejki pacjentów są coraz dłuższe
shfdshs11

Światowy Kongres Stomatologiczny FDI Poznań 7 – 10 września, 2016

W Poznaniu odbywało się chyba najważniejsze wydarzenie w historii Polskiej stomatologii, Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 2016. Kongres przyciągnął do stolicy
image_art

Farmakologiczne i terapeutyczne podstawy w częstoskurczu komorowym „torsades de pointes”

Farmakologiczne i terapeutyczne podstawy w częstoskurczu komorowym  „torsades de pointes” Chakradhar Thota*, Vijayakrishna Pakanati, Shirisha Siddamshetty,Satyapriya Koppada, Swathi Patha Zakład Farmakologii,Gandhi Medical
imagemed_7

Warianty postępowania w przypadku poszpitalnego Zatrzymania Krążenia

Warianty postępowania w przypadku poszpitalnego Zatrzymania Krążenia Cel. Ocena różnych strategii postępowania w przypadku wystąpienia u pacjentów poszpitalnego zatrzymania krążenia (OHCA). Metody.

Regulamin

WSTĘP
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego medyczno-farmaceutycznego znajdującego się pod adresem internetowym www.portalmedycznofarmaceutyczny.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik  zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz użytkowników, którym jest portalmedycznofarmaceutyczny.pl
• Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora portalu portalmedycznofarmaceutyczny.pl
• Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
• Portal portalmedycznofarmaceutyczny.pl , figurujący pod adresem internetowym http://www.portalmedycznofarmaceutyczny.pl , będący specjalistyczną platformą internetową dla właścicieli i klientów firm medyczno-farmaceutycznych , umożliwiający Użytkownikom m. in. wymianę doświadczeń na forum, publikację ogłoszeń, korzystanie z bazy firm i porad,ciekawostek,artukułów z tejże branży .
II. ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu portalmedycznofarmaceutyczny.pl . Korzystanie przez Użytkowników z portalu i oferowanych usług podstawowych jest bezpłatne.
III. UCZESTNICTWO W SERWISIE
1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w: Oferta
4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Dodaj Wpis.
5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
• dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
• dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
2. Administratorem danych osobowych jest portalmedycznofarmaceutyczny.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób.
3. Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane bez ostrzeżenia.

4. Użytkownik Portalu(świadczeniobiorca, pacjent) może wysłać wiadomość (np: zapytanie o cenę, umówienie wizyty u lekarza itp.) do Usługodawcy(świadczeniodawca,lekarz, pielęgniarka, farmaceuta)  jeśli ten udostępnił adres e-mail  i wyraził na takie przesyłanie zgodę. Możliwość takiego kontaktu, będzie tam, gdzie występuję kalendarz rezerwacji i zapytań po obligatoryjnym, poprawnym jego wypełnieniu,  Pacjent potwierdza przesyłanie zapytania przez dodatkowy formularz AntySpamowy ( Imię Nazwisko, e-mail, treść uwag do zaptania). W przyszłości usprawnimy tę procedurę.

UWAGA: PORTAL  NIE POBIERA ŻADNYCH PROWIZJI I OPŁAT Z TEGO TYTUŁU ANI OD PACJENTÓW ANI OD LEKARZY .TA FORMA KONTAKTU JEST BEZPŁATNA.

VI. ZASADY DODAWANIA ARTYKUŁÓW

1. Autor tekstu oświadcza, że zamieszczony przez niego tekst jest jego prywatną opinią, do której ma prawo zgodnie z art. 54 Konstytucji RP.

2. Użytkownicy mogą przesyłać materiały, co do których mają prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.)

3. Użytkownicy poprzez przesłanie materiałów wyrażają zgodę na publikowanie tych treści przez Portal.

4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów.

5.Administrator Portalu nie ma obowiązku publikacji nadesłanych tekstów, zdjęć i filmów, zwłaszcza tych, których autorzy nie zweryfikowali swojego adresu e-mail i/lub nie podali swojego imienia i nazwiska do wiadomości redakcji. Administrator Portalu nie ma obowiązku publikacji artykułów anonimowych.

6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć oraz komentarzy o tematyce sprzecznej z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników przekazów reklamowych.

8. Materiały wysłane przez użytkownika trafiają do moderatora, który zatwierdza je bądź odrzuca.

9. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5, 9 i 10.

10. Administrator Portaluzastrzega sobie prawo do wyłączenia danego serwisu lub materiału z treści portalu i innych mediów bez podawania przyczyn.

11. Reklamacje i zdjęcia przyjmowane są na adres mailowy kontakt@portalmedycznofarmaceutyczny.pl

VII. Postępowanie reklamacyjne:

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres:Formularza Kontaktowego na stronie głównej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, adres URL wizytówki, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację wizytówki, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator Portalu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Administrator Portalu, rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.

VIII. BLOKADA KONTA
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla portalu bądź innych Użytkowników.
2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
4. Administrator może zablokować konto użytkownika w sytuacji:
• naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
• podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
• umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
IX. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania dyskusji, redagowania i skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
X. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Warunkiem dalszego korzystania z portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Ocena

portal medyczny-farmaceutyczny