etwqtqettweq

Będę zgłaszał poprawki do projektu o sieci szpitali – kim jest Gowin ?

Rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu tzw. sieci szpitali. Zdanie odrębne zgłosił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, lider Polski
sadgdsagdagfhdfd

Nathalie Moll wybrana została na nowego dyrektora generalnego Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych

Jak podano na Twiterze EFPIA, Nathalie Moll wybrana została na nowego dyrektora generalnego tej federacji. Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych
fdhshsfhshf

UE rozszerza listę substancji niebezpiecznych dla zdrowia człowieka

UE rozszerza listę substancji endokrynnie czynnych, tj. niebezpiecznych dla gospodarki hormonalnej człowieka, o cztery nowe chemikalia z grupy ftalanów stosowane

Dnia 23.02.2017 „Dziś pacjent czeka w wielkiej kolejce na oddziale ratunkowym – to rozładowujemy. Po szpitalu nie ma dokąd pójść do specjalisty – to załatwiamy. Po operacji nie ma szansy na rehabilitację – to załatwiamy” – mówi, o ustawie o sieci szpitali, Gość Radia ZET, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dodaje, że służba zdrowia w Polsce jest co prawda coraz lepsza, ale nasze oczekiwania rosną coraz szybciej. Minister uważa, że gdyby zapytać przeciętnego pacjenta, to problemem nie jest jakość procedur, tylko zagubienie w systemie.    Dnia 21.02.2017 Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy transplantacyjnej, dostosowujący ją do wymogów UE – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt zawiera m. in. regulacje umożliwiające śledzenie drogi przeznaczonych do przeszczepu tkanek od dawcy do biorcy. Rząd przyjął także projekt wprowadzający dodatkową formę uwierzytelniania elektronicznych zwolnień lekarskich - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.    Dnia 23.01.2017 Zadania Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie w tym zakresie ma przejąć od 2018 roku, nowy Państwowy Fundusz Celowy "Zdrowie" zasilany już nie z naszych składek zdrowotnych, lecz z budżetu państwa. Eksperci obawiają się, że inne wydatki, np. na pomoc społeczną, wojsko czy edukację, mogą być ważniejsze wtedy niż wydatki zdrowotne i będą miały zastosowania korekt budżetowych. Zapobiec temu ma sztywne wpisanie w ustawę, jaka część PIT trafi na zdrowie oraz zapis o wysokości nakładów względem PKB, które to dane będą płynnie wyliczane, nie dając gwarancji dokładnych wydatków na zdrowie.Regulamin

WSTĘP
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego medyczno-farmaceutycznego znajdującego się pod adresem internetowym www.portalmedycznofarmaceutyczny.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik  zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz użytkowników, którym jest portalmedycznofarmaceutyczny.pl
• Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora portalu portalmedycznofarmaceutyczny.pl
• Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
• Portal portalmedycznofarmaceutyczny.pl , figurujący pod adresem internetowym http://www.portalmedycznofarmaceutyczny.pl , będący specjalistyczną platformą internetową dla właścicieli i klientów firm medyczno-farmaceutycznych , umożliwiający Użytkownikom m. in. wymianę doświadczeń na forum, publikację ogłoszeń, korzystanie z bazy firm i porad,ciekawostek,artukułów z tejże branży .
II. ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu portalmedycznofarmaceutyczny.pl . Korzystanie przez Użytkowników z portalu i oferowanych usług podstawowych jest bezpłatne.
III. UCZESTNICTWO W SERWISIE
1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w: Oferta
4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Dodaj Wpis.
5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
• dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
• dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
2. Administratorem danych osobowych jest portalmedycznofarmaceutyczny.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób.
3. Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane bez ostrzeżenia.

4. Użytkownik Portalu(świadczeniobiorca, pacjent) może wysłać wiadomość (np: zapytanie o cenę, umówienie wizyty u lekarza itp.) do Usługodawcy(świadczeniodawca,lekarz, pielęgniarka, farmaceuta)  jeśli ten udostępnił adres e-mail  i wyraził na takie przesyłanie zgodę. Możliwość takiego kontaktu, będzie tam, gdzie występuję kalendarz rezerwacji i zapytań po obligatoryjnym, poprawnym jego wypełnieniu,  Pacjent potwierdza przesyłanie zapytania przez dodatkowy formularz AntySpamowy ( Imię Nazwisko, e-mail, treść uwag do zaptania). W przyszłości usprawnimy tę procedurę.

UWAGA: PORTAL  NIE POBIERA ŻADNYCH PROWIZJI I OPŁAT Z TEGO TYTUŁU ANI OD PACJENTÓW ANI OD LEKARZY .TA FORMA KONTAKTU JEST BEZPŁATNA.

VI. ZASADY DODAWANIA ARTYKUŁÓW

1. Autor tekstu oświadcza, że zamieszczony przez niego tekst jest jego prywatną opinią, do której ma prawo zgodnie z art. 54 Konstytucji RP.

2. Użytkownicy mogą przesyłać materiały, co do których mają prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.)

3. Użytkownicy poprzez przesłanie materiałów wyrażają zgodę na publikowanie tych treści przez Portal.

4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów.

5.Administrator Portalu nie ma obowiązku publikacji nadesłanych tekstów, zdjęć i filmów, zwłaszcza tych, których autorzy nie zweryfikowali swojego adresu e-mail i/lub nie podali swojego imienia i nazwiska do wiadomości redakcji. Administrator Portalu nie ma obowiązku publikacji artykułów anonimowych.

6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć oraz komentarzy o tematyce sprzecznej z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników przekazów reklamowych.

8. Materiały wysłane przez użytkownika trafiają do moderatora, który zatwierdza je bądź odrzuca.

9. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5, 9 i 10.

10. Administrator Portaluzastrzega sobie prawo do wyłączenia danego serwisu lub materiału z treści portalu i innych mediów bez podawania przyczyn.

11. Reklamacje i zdjęcia przyjmowane są na adres mailowy kontakt@portalmedycznofarmaceutyczny.pl

VII. Postępowanie reklamacyjne:

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres:Formularza Kontaktowego na stronie głównej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, adres URL wizytówki, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację wizytówki, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator Portalu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Administrator Portalu, rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.

VIII. BLOKADA KONTA
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla portalu bądź innych Użytkowników.
2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
4. Administrator może zablokować konto użytkownika w sytuacji:
• naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
• podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
• umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
IX. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania dyskusji, redagowania i skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
X. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Warunkiem dalszego korzystania z portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Ocena

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry