Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Informacje o świadczeniach

Jeżeli jesteś ubezpieczony w NFZ lub posiadasz inne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, możesz korzystać między innymi z badań i porad lekarskich (w razie potrzeby także w domu), leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki zdrowotnej. Świadczenia mogą być udzielane zarówno przez placówki publiczne, niepubliczne, przez osoby wykonujące zawód medyczny, czy przez grupową praktykę lekarską lub grupową praktykę pielęgniarek i położnych, jeżeli zawarli umowę z NFZ umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

Czym są świadczenia?

Skierowanie – kiedy i do kogo?

Plan Budżetowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok (ponad 70 000 000 000 zł.)

pdf-icon

Plik 3210500 kb

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

02-02-2017
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 133), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Projekt zarządzenia implementuje przepisy obwieszczenia.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 16 lutego 2017

Uzasadnienie
plik: 90624 kB

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)
plik: 58368 kB

Opis świadczenia Leczenie chorych na zaawansowanego rakapodstawnokomórkowego skóry wismodegibem
plik: 72704 kB

Ocena skutków regulacji
plik: 130048 kB

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych
plik: 130560 kB

Opis świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia hormonem wzrostu
plik: 1468416 kB

xls-icon

Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych
plik: 280576 kB

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych)
plik: 205824 kB

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów zdrowotnych (lekowych)
plik: 1185280 kB

Opis świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia ciężkiej astmy alergicznej
plik: 80896 kB

xls-icon

Katalog świadczeń i zakresów
plik: 427008 kB

Projekt zarządzenia – warunki i realizacja umów – leczenie stomatologiczne

27-01-2017
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.) oraz § 2 ust. 3 – 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146), właściwe w sprawie podmioty.

Celem projektowanych rozwiązań, obejmujących w szczególności podwyższenie współczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń udzielanych dzieciom na 1,3, wprowadzenie współczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń udzielanych kobietom w ciąży i w okresie połogu 1,2 oraz wprowadzenie współczynnika 1,5 korygującego wycenę punktową świadczeń profilaktyki stomatologicznej określonych w załączniku nr 10 rozporządzenia ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego jest spowodowanie udzielania większej liczby świadczeń stomatologicznych dla dzieci oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu.

W projekcie zarządzenia proponowane jest również podwyższenie wyceny punktowej świadczenia „wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego” na 50 punktów, urealniające wycenę świadczenia.

Powyższe działania mają na celu w szczególności działania w kierunku ograniczenia miejscowych i ogólnoustrojowych następstw choroby próchnicowej zębów.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu przekazywać należy w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.

Ocena skutków regulacji
plik: 48128 kB

Uzasadnienie
plik: 43008 kB

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
plik: 91648 kB

xls-icon

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego
plik: 34816 kB

xls-icon

Wykaz podwykonawców
plik: 29184 kB

Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne
plik: 93184 kB

Opis świadczeń ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
plik: 48128 kB

xls-icon

Harmonogram i zasobu udzielania świadczeń
plik: 45568 kB

xls-icon

Sprawozdanie z procedur wykonanych pacjentom
plik: 32256 kB

Zlecenie świadczenia protetycznego ortodontycznego
plik: 45056 kB

Oświadczenie o wyborze świadczeniodawcy w programie ortodontyczna opieka nad dziećmi
plik: 36352 kB

Oświadczenie o wyborze świadczeniodawcy w programie ortodontycznym opieka nad dziećmi
plik: 35840 kB

xls-icon

Plan rzeczowo finansowy na udzielanie świadczeń
plik: 40448 kB

xls-icon

Katalog świadczeń stomatologicznych
plik: 112640 kB

Projekt zarządzenia – warunki i realizacja umów – leczenie szpitalne

18-01-2017
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty.

Projekt niniejszego zarządzenia stanowi realizację przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniających rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej, wprowadzających do wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenie: „opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego”.

Proponuje się wprowadzenie w zakresie: kardiologia zakresu skojarzonego w ramach leczenia szpitalnego, który będzie podstawą rozliczania przez podmioty spełniające warunki do realizacji wielokierunkowej opieki nad osobami po zawale mięśnia sercowego. Przedstawiony projekt, jest rozwiązaniem, które umożliwi rozliczanie takich świadczeń od dnia 1 lutego 2017 r.

Na potrzeby rozliczania świadczeń w ramach opieki kompleksowej po zawale serca dodano do zarządzenia załącznik nr 3c, do którego dodatkowo zaimplementowano, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z zakresu leczenia szpitalnego, warunki realizacji przedmiotowych świadczeń oraz wprowadzano poza właściwymi JGP nowe produkty rozliczeniowe dedykowane do rozliczenia: opracowanego przez ośrodek koordynujący indywidualnego planu leczenia pacjenta po zawale serca, poradę koordynacyjną (kontrolna), rehabilitację kardiologiczną oraz wprowadzono produkty ryczałtowe dedykowane specjalistycznej opiece kardiologicznej.

Ponadto w celu motywowania świadczeniodawców do poprawy jakości udzielanej opieki, zapewnienia jej ciągłości i kompleksowości w optymalnym z punktu widzenia klinicznego czasie, dla przedmiotowego zakresu świadczeń (w przypadku spełnienia przez świadczeniodawców określonych warunków) wprowadzono współczynniki korygujące – m.in. w przypadku zapewnienia rehabilitacji kardiologicznej w jak najszybszym czasie (tj. do 14 dni od wypisu ze szpitala), po zrealizowaniu wszystkich świadczeń w zgodnie z indywidualnym planem leczenia pacjenta w ciągu 12 miesięcy.

Ocena skutków regulacji
plik: 136192 kB

xls-icon

Produkty rozliczeniowe o dodatkowych warunkach realizacji
plik: 42058 kB

Uzasadnienie zawał
plik: 70656 kB

xls-icon

Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych
plik: 88064 kB

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
plik: 45056 kB

xls-icon

Opis przedmiotu umowy
plik: 261518 kB

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – rehabilitacja lecznicza

15-12-2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.) oraz § 2 ust. 3 – 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne.

Zmiany wprowadzone w niniejszym projekcie zarządzenia wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1825) oraz projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. W głównej mierze dotyczą włączenia do finansowania świadczeń – leczenie dorosłych chorych ze śpiączką oraz hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej.

Dodatkowe zmiany w projekcie zarządzenia dotyczą sposobu rozliczania świadczeń w rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej, lekarskiej ambulatoryjnej opiece rehabilitacyjnej i fizjoterapii domowej oraz zasad kwalifikacji do rehabilitacji neurologicznej dziecięcej.

xls-icon

Określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką plik: 287430 kB

xls-icon

Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych
plik: 59904 kB

xls-icon

Katalog zakresu świadczeń
plik: 57856 kB

xls-icon

Skala dla typowych czynności dnia codziennego – Barthel ADL plik: 152544 kB

xls-icon

Neurologia chorych dorosłych plik: 108078 kB

xls-icon

Kwalifikacja pacjenta do programu zdrowotnego – leczenie dorosłych chorych ze śpiączką plik: 40960 kB

Uzasadnienie
plik: 36352 kB

Ocena skutków regulacji
plik: 102400 kB

xls-icon

Umowa o udzielanie rehabilitacji
plik: 190066 kB

xls-icon

Katalog Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej
plik: 52736 kB

xls-icon

Ocena ciężkości stanu klinicznego pacjenta plik: 52736 kB

xls-icon

Lista chorób współistniejących dla rehabilitacji stacjonarnej plik: 601088 kB

xls-icon

Kwalifikacja pacjenta do programu zdrowotnego – leczenie dzieci ze śpiączką plik: 40448 kB

xls-icon

Oceny i skala plik: 329431 kB

xls-icon

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego
plik: 45568 kB

xls-icon

Rozpoznania medyczne wg ICD-10 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu zachowawczym ROZ plik: 225792 kB

xls-icon

Procedury medyczne wg ICD-9 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu operacyjnym ROO plik: 195072 kB

xls-icon

System Klasyfikacji Funkcji Motoryki Dużej plik:83637 kB

xls-icon

Zaburzenia znacząco zwiększające wymagania rehabilitacyjne/pielęgnacyjne – rehabilitacja neurologiczna dzieci plik:160425 kB

Projekt zarządzenia – świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – KOC II/III

28-11-2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii, projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W niniejszym zarządzeniu wprowadza się do rozliczania koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III). W ramach tej opieki, szczególną pomoc medyczną finansowaną przez NFZ, powinny uzyskać kobiety w przypadku prenatalnego zdiagnozowania wad rozwojowych płodu, ciężkich chorób płodu oraz w sytuacji niepowodzenia położniczego. Akcent położony został dodatkowo na pomoc psychologiczną dla tej grupy pacjentek.

Istotnym elementem przedstawionego do konsultacji zarządzenia jest także wprowadzenie odrębnego świadczenia – dziecięcej opieki koordynowanej (DOK). Jest to świadczenie, które pozwoli sfinansować zintegrowaną opiekę neonatologiczną, wielospecjalistyczną opiekę pediatryczną – zgodnie z indywidualnymi wskazaniami – oraz programy rehabilitacyjne dla tych dzieci. Jest ono skierowane do dzieci do ukończenia 3 r. ż, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie to dedykowane jest także noworodkom urodzonym przedwcześnie z ciąży o czasie trwania poniżej 33 tygodni, klasyfikowanym jako noworodki VLBW ( z ang. very low birth weight).

W konsultowanym zarządzeniu wprowadza się także zmiany w obowiązujących zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w następujących rodzajach świadczeń:
– opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
– rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci ze śpiączką,
– ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz
– podstawowa opieka zdrowotna.
W zakresie opieki psychiatrycznej zmieniono zarządzenie Nr 56/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rozszerzając możliwość rozliczania z wskaźnikiem 1,5, ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych i psychologicznych udzielanych na rzecz kobiet, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” , w ciąży powikłanej i po porodzie.

W zarządzeniu nr 61/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci ze śpiączką, dodano nowy produkt rozliczeniowy dedykowany dzieciom, o których mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Przedmiotowy produkt będzie rozliczany w ramach zakresu rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym .

Jednocześnie zmianie ulega sposób rozliczania świadczeń wykonywanych u kobiet w ciąży w poradniach położniczo-ginekologicznych, polegający na zróżnicowaniu i zwiększeniu finansowania świadczeń w poszczególnych okresach ciąży, które dotychczas finansowane były ujednoliconej wysokości 15 pkt.

Na szczególne podkreślenie zasługują także proponowane zmiany w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, wprowadzające rozwiązania, które umożliwią sfinansowanie położnym samodzielne prowadzenie ciąży fizjologicznej, zgodnie z indywidualnym wyborem kobiety.

xls-icon

Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” plik:5399211 kB

xls-icon

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej plik: 69473 kB

xls-icon

Opis przedmiotu umowy plik:178044 kB

xls-icon

Ankieta satysfakcji plik:178044 kB

xls-icon

Warunki realizacji świadczeń położnej poz w opiece nad kobietą w przebiegu prowadzenia ciąży fizjologicznej plik:47200 kB

xls-icon

Katalog produktów rozliczeniowych dziecięcej opieki koordynowanej plik:123005 kB

xls-icon

Informacja dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie perinatologii plik:2167724 kB

xls-icon

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej plik: 289945 kB

xls-icon

Karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków plik:85095 kB

xls-icon

Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego plik: 107014 kB

xls-icon

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń odrębnych plik: 34724 kB

xls-icon

Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC II/III plik: 13712 kB

xls-icon

Katalog produktów rozliczeniowych dziecięcej opieki koordynowanej plik:123005 kB

xls-icon

Warunki wymagane do zawarcia umowy plik: 10144 kB

xls-icon

Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i lub dojekitowego noworodków plik:77609 kB

xls-icon

Karta leczenia żywieniowego dorosłych plik:268288 kB

xls-icon

Ocena skutków regulacji plik:120320 kB

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – opieka paliatywna i hospicyjna

21-10-2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 – 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

Projekt niniejszego zarządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna plik: 29338 kB

Ocena skutków regulacji
plik: 88576 kB

Uzasadnienieplik: 18883 kB

xls-icon

Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnejplik: 37376 kB

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – podstawowa opieka zdrowotna POZ

28-10-2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 – tekst jednolity oraz § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna plik: 76800 kB

Ocena skutków regulacji plik: 87552 kB

Wartości stawek kapitacyjnych porad i ryczałtów w POZ od 1 stycznia 2017 plik:92672kB

Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki plik:31232 kB

Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki plik:30720 kB

Uzasadnienie zarządzenia POZ 2017 plik:38912 kB

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry