Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Po dymisji ministra Krzysztofa Łandy nowy podział obowiązków w Ministerstwie Zdrowia

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

  1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:

 •  Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
 • Głównym Inspektorem Sanitarnym;
 • Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;
 • Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

a) Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

b) Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Gabinet Polityczny Ministra;
 • Biuro Ministra;
 • Biuro Prasy i Promocji;
 • Departament Prawny;
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

c) Minister nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

d) Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami  Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

2. Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko:

 • jest członkiem:

a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,

b) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

 • wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju;
 • inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
 1. Departament Dialogu Społecznego,
 2. Departament Matki i Dziecka,
 3. Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
 4. Departament Pielęgniarek i Położnych;
 • nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
 1. Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
 2. Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
 3. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
 4. Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
 5. Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 6. Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
 7. Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
 8. Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie.

3. Podsekretarz Stanu Katarzyna Głowala:

 • inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

b) Departament Polityki Zdrowotnej,

c) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego;

 • nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,

d) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

e) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

f) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

g) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

h) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

i) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,

j) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

k) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

 • wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – Zdrowie;
 • wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie: zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, audytu wewnętrznego.

4. Podsekretarz Stanu Piotr Gryza:

 •  jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
 • inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,

b) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;

 • nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

5. Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król:

 • jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
 • inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Analiz i Strategii,

b) Departament Współpracy Międzynarodowej,

c) Departament Zdrowia Publicznego;

 • nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
 • nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,

b) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

c) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

d) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

e) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

f) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

g) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

h) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

i) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,

j) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

k) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

l) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

m) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

n) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

6. Podsekretarz Stanu Marek Tombarkiewicz:

 • jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;
 • inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
 1. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 2. Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
 3. Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
 4. Departament Spraw  Obronnych,  Zarządzania  Kryzysowego,  Ratownictwa  Medycznego  i  Ochrony Informacji Niejawnych;
 • nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
 1. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
 2. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
 3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
 4. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
 5. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 6. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
 7. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 8. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
 9. Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
 10. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 11. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 12. Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
 13. Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
 14. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
 15. Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
 16. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 17. uczelni medycznych
 • Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
 • Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
 • W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także są upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.
 • Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
 • Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania w imieniu Ministra decyzji administracyjnych i postanowień w ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 10 ust. 1-3, zakresu czynności oraz na podstawie § 10 ust. 4 i 5.
 • Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich.
 • Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.
 • Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu – wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.

W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

 1. Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król;
 2. Podsekretarza Stanu Katarzynę Głowala zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Gryza;
 3. Podsekretarza Stanu Piotra Gryzę zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko;
 4. Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Tombarkiewicz;
 5. Podsekretarza Stanu Marka Tombarkiewicza zastępuje Podsekretarz Stanu Katarzyna Głowala.
 • Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.
 • W przypadku wyłączenia od udziału w postępowaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138), decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2.
 • W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.
 • Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz.16).

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

Po dymisji ministra Krzysztofa Łandy nowy podział obowiązków w Ministerstwie Zdrowia
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Po dymisji ministra Krzysztofa Łandy nowy podział obowiązków w Ministerstwie Zdrowia

czas czytania: 6 min
0
Do góry