Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Platforma udostępniania online usług i zasobów baz medycznych

W długofalowym programie reform społeczno – gospodarczych określonym w Strategii Lizbońskiej, przyjętej przez Radę Europy w 2000 r., określono funkcje jakie powinny spełniać techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla rozwoju ochrony zdrowia. Szczegółowe działania dla e-Zdrowia zostały następnie określone w dokumencie eEurope 2005 Information Society for All, przyjętym na szczycie w Sewilli oraz w dokumencie eHealth Action Plan 2004. Podpisanie tych dokumentów zobowiązało kraje Europejskie do rozwijania usług ICT w ochronie zdrowia.

portal medyczny i farmaceutyczny

Platforma udostępniania online usług i zasobów baz medycznych w Polsce realizowana jest następującymi Projektami :

 

Projekt P1: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych,
Projekt P2: Platforma Udostępniania On-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych, oraz oczekujący na uruchomienie:
Projekt P3: Systemy związane z przebudową, dostosowaniem, utrzymywaniem i monitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy publiczne, w tym administrację państwową i samorządową – Platforma Rejestrów Ochrony Zdrowia (PROZ), znajdujący się na liście rezerwowej.

 

Projekty te udostępnią podstawowe funkcje platformy e-Zdrowie, takie jak: obsługę Elektronicznego Rekordu Pacjenta (EHR), e-Recept, rejestracji on-line, elektronicznego skierowania, internetowego konta pacjenta, wymianę elektronicznych zwolnień lekarskich ,długości oczekiwania do lekarza specjalisty itd. Pozwolą one na skuteczniejsze włączenie pacjenta w proces leczenia oraz na obniżenie kosztów i kompleksowe monitorowanie, w czasie rzeczywistym, udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Skupimy się w tym artykule na Projekcie najbliższym każdemu Pacjentowi P1

Wdrożenia w ramach Projektu P1 rozwiązania zakładają:

  • Tworzenie, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów – dzięki temu dane medyczne będą dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników medycznych w miejscu i czasie, w którym są potrzebne, aby zapewnić pacjentowi możliwie najwyższy poziom opieki zdrowotnej.
  • Elektroniczną obsługę recept, skierowań oraz wsparcia rezerwacji na porady lekarskie – pozwoli to na usprawnienie istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych związanych z ochroną zdrowia.
  • Udostępnienie podmiotom nadzorującym i kontrolującym sektor ochrony zdrowia w Polsce wiarygodnych i aktualnych informacji statystycznych pozwalających monitorować i planować działania w tej dziedzinie.
  • Wymianę niezbędnych danych medycznych pomiędzy różnymi systemami poszczególnych krajów Unii Europejskiej, zgodnie z założeniami polityki UE o zapewnieniu interoperacyjności systemów w zakresie ochrony zdrowia.

 

Geneza Projektu P1

Idea Projektu P1 powstała w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a główną przesłanką do jego opracowania była potrzeba przystosowania funkcjonującego systemu informacyjnego w sektorze ochrony zdrowia w Polsce do wymogów stawianych krajom członkowskim Unii Europejskiej w ramach budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Ważnym czynnikiem był także stan rozwiązań informacyjnych w polskiej ochronie zdrowia: ich różnorodność oraz niezależność. Systemy te nie są w stanie dostarczyć odpowiedniego poziomu wsparcia przy obsłudze pacjentów ani zapewnić integralności i kompletności informacji, a stosowane w nich technologie utrudniają, a często uniemożliwiają wymianę informacji i danych. Realizacja Projektu P1 ma umożliwić prostą wymianę danych między wszystkimi podmiotami.
Należy także pamiętać, że Polski system opieki zdrowotnej charakteryzuje się wysokim poziomem skomplikowania związanym z mnogością i różnorodnością współdziałających w jego ramach podmiotów. Dla zobrazowania skali potrzeb, w celu zapewnienia opieki medycznej ponad 38 mln usługobiorcom działa kilkadziesiąt tysięcy placówek ochrony zdrowia o różnej wielkości – od placówek podstawowej opieki zdrowotnej po duże szpitale wojewódzkie, ponad 12 tysięcy aptek, szereg instytucji nadzorujących, finansujących, ubezpieczających i koordynujących.
Wyrazem akceptacji dla idei Projektu P1, a zarazem jego mocną stroną jest wyszczególnienie go w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013. W uzasadnieniu podkreślony został między innymi fakt, iż Projekt P1 w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celu VII osi priorytetowej polegającego „na poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców”. Ponadto należy podkreślić strategiczne znaczenie Projektu P1 dla rozwoju wspieranego w ramach POIG obszaru społeczeństwa informacyjnego.

Główni Odbiorcy Projektu P1

Dla Projektu zostało określonych sześć grup odbiorców ostatecznych zwanych również interesariuszami. Do bezpośrednio zainteresowanych wynikami wdrożenia projektu P1 możemy zaliczyć następujące grupy:

  • Usługobiorcy – 38 597 tys. osób.
  • Pracownicy medyczni – 511 610 osób.
  • Usługodawcy – 126 156 podmiotów.
  • Apteki – 12 458 podmiotów.
  • Administracja publiczna – 2,9 tys. podmiotów.
  • Płatnicy – Narodowy Fundusz Zdrowia, podmioty realizujące świadczenia resortowe (m.in. MON, MSW, ABW)

Cele Projektu P1

W ramach Projektu zostaną uruchomione systemy informatyczne, które będą stanowić elektroniczną platformę danych medycznych. Ich realizacja będzie odzwierciedlała główny cel Projektu tj. budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej różnym interesariuszom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.
Cele szczegółowe
Realizacja głównego celu Projektu przekłada się bezpośrednio na osiągnięcie sześciu, niżej wymienionych celów szczegółowych. Ponieważ najważniejszym celem budowy elektronicznej platformy z punktu widzenia priorytetu Projektu P1 jest szeroko rozumiana poprawa jakości świadczeń zdrowotnych, szczególnie istotna z punktu widzenia najliczniejszej grupy użytkowników końcowych – pacjentów, hierarchia celów szczegółowych jest usystematyzowana pod kątem osiągania tego celu w pierwszej kolejności.

1.Poprawa jakości obsługi pacjentów

Postrzegana przede wszystkim jako wzmocnienie jakości świadczeń zdrowotnych poprzez podniesienie jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych. Dodatkowo nastąpi również usprawnienie obsługi pacjenta poprzez umożliwienie realizacji elektronicznych usług związanych ze świadczeniem usług medycznych i ich rozliczaniem (np. elektroniczna recepta, elektroniczne skierowanie czy elektroniczne zwolnienie lekarskie) oraz telemedycyną.

2.Planowanie opieki zdrowotnej

Projekt P1 umożliwi administracji publicznej przeprowadzenie kompleksowych analiz statystycznych w sektorze ochrony zdrowia w oparciu o szeroki zakres wiarygodnych danych.Przyczyni się to do sprawnego planowania i rozwoju obszaru e-Zdrowia w Polsce. Realizacja Projektu będzie stanowić również wsparcie dla sprawowania przez administrację publiczną efektywnego monitorowania świadczeń oferowanych i realizowanych przez usługodawców.

3.Elektroniczne rozliczenia

Realizacja Projektu pozwoli na szybsze oraz łatwiejsze dokonywanie rozliczeń pomiędzy usługodawcami (w tym aptekami), a wybranym płatnikiem.

4.Zarządzanie kryzysowe

W wyniku realizacji Projektu podmioty publiczne (w tym przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, NFZ oraz pozostali płatnicy) uzyskają możliwość pozyskiwania informacji umożliwiających bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia.

5.Zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia

Cel ten będzie realizowany zgodnie z założeniami polityki Unii Europejskiej o zapewnieniu interoperacyjności systemów w zakresie ochrony zdrowia. Elektroniczne systemy opieki zdrowotnej mają współpracować ze sobą w taki sposób, aby obywatelom UE zapewnić swobodę w przemieszczaniu się, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego dostępu do ich danych medycznych na terenie całej Wspólnoty. Realizacja tego celu będzie elementem wspierającym podjęte przez Komisję Europejską inicjatywy e-Zdrowia ułatwiające pomoc medyczną dla osób podróżujących do innych krajów i mieszkających za granicą.

6.Zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych

Realizacja Projektu ma na celu utworzenie rozwiązań informatycznych, które umożliwią gromadzenie i przetwarzane wiarygodnych danych o zdarzeniach medycznych. Dane te będą mogły być dalej wykorzystywane do celów profilaktyki i leczenia pacjenta, jak również do celów planowania opieki zdrowotnej i zarządzania kryzysowego.

Żródło:https://p1.csioz.gov.pl/11

a więc do najważniejszych korzyści z Projektu P1 należą:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia pacjentów

Projekt P1 wpłynie na wzrost świadomości pacjentów, a tym samym ich zaangażowanie w swój proces leczenia.Gromadzenie informacji medycznych w elektronicznych bazach danych i skrócenie czasu ich udostępniania, umożliwi sprawne i skoordynowane reagowanie na zagrożenia dla zdrowia.

2. Wsparcie procesu diagnozowania pacjenta

Pracownik medyczny za zgodą pacjenta, mając dostęp do historii udzielanych świadczeń medycznych, informacji o wynikach badań i przyjmowanych lekach, bazy leków i kontroli interakcji będzie mógł przyspieszyć postawienie trafnej diagnozy oraz szybciej podjąć decyzję o wyborze skutecznego sposobu leczenia.

3. Wsparcie procesu obsługi pacjenta

Pacjent jak i pracownicy medyczni będą mieli zgodnie ze swoimi uprawnieniami, bieżący dostęp do wystawianych elektronicznych recept, skierowań, zleceń co umożliwi sprawniejszą obsługę pacjenta i wyeliminowanie potencjalnych błędów takich jak błąd w zapisie czy odczycie dokumentów. Mniej czasu na formalności i gromadzenie dokumentów, to więcej czasu na leczenie i pacjenta.

W ramach Projektu P1 powstaje:

IKP (Internetowe Konto Pacjenta)

IKP to bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której każdy otrzyma dostęp do informacji o swoich świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych jak i prywatnych. Koniec z papierowymi teczkami wypełnionymi dokumentami medycznymi Aplikacja pozwala na dynamiczne zarządzanie i przeglądanie Twojej historii leczenia. Podobnie jak w bankowości internetowej, uzyskanie dostępu do Konta odbywać się będzie za pomocą bezpiecznego mechanizmu dostępu.

Portal ezdrowie.gov.pl

prawdziwe centrum wiedzy dla pacjentów, pracowników medycznych i nie tylko. To wiarygodne źródło informacji o usługodawcach, listach oczekujących na świadczenia oraz funkcjonowaniu systemów informacyjnych e-Zdrowie. Prócz tego, w jednym miejscu aktualne wiadomości medyczne, raporty, statystyki i akty prawne z zakresu ochrony zdrowia.Za pośrednictwem serwisu będzie można zalogować się do swojego Internetowego Konta Pacjenta. Na Portalu znajdzie się profilowana wyszukiwarka Usługodawców i Aptek, dzięki której będziesz mógł znaleźć najbliższą przychodnię i zobaczyć na mapie gdzie dokładnie się znajduje.

Zródło: http://ezdrowie.gov.pl

PLATFORMA PROGNOZOWO MA RUSZYĆ W 2015 ROKU

Platforma udostępniania online usług i zasobów baz medycznych
5 (100%) 1 vote

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry