Komisja Zdrowia

     

Plan pracy

     

na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

       
 

Lp.

Termin

Temat posiedzenia

 

posiedzenia

     
       
 

1.

styczeń

I. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu

     

narkomanii wraz z autopoprawką (druki nr 812 i 812-A).

     

II. Rozpatrzenie informacji dotyczącej wykorzystania konopi leczniczych w profilaktyce prozdrowotnej i medycynie.

 

2.

styczeń

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

     

publicznych (druk nr 1098).

 

3.

styczeń

I. Rozpatrzenie informacji na temat Narodowego Programu Prewencji Sercowo-Naczyniowej i Prewencji Udarów – POLKARD 2016 –

     

2020.

     

II. Rozpatrzenie informacji na temat kompleksowej opieki kardiologicznej w planach Ministerstwa Zdrowia.

 

4.

styczeń

I. Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania programu leków dla seniorów 75+ w 2016 r.

     

II. Rozpatrzenie informacji w sprawie tworzenia list leków refundowanych, z uwzględnieniem listy leków w programie 75+ dla

     

seniorów.

 

5.

styczeń

Rozpatrzenie informacji w sprawie oceny systemu refundacji wyrobów medycznych.

       
 

6.

styczeń

Rozpatrzenie informacji o dostępności znieczuleń przy porodzie.

       
 

7.

styczeń

Rozpatrzenie informacji na temat roli dyrektorów szpitali w związku z planowanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia.

       
 

8.

styczeń

Rozpatrzenie Sprawozdania dotyczącego przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującego okres

     

od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (druk nr 776).

 

9.

styczeń

Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji diagnostyki laboratoryjnej w Polsce: dostęp do zawodu diagnosty laboratoryjnego, nadzór

     

nad jakością świadczeń, dostępność Polaków do świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej – kontynuacja.

 

10.

luty

I. Rozpatrzenie informacji na temat kompleksowej opieki nad chorymi na nowotwory i choroby krwi.

     

II. Rozpatrzenie informacji na temat kompleksowego leczenia onkologicznego oparciu o publiczną sieć szpitali.

     

III. Rozpatrzenie informacji w sprawie oceny funkcjonowania pakietu onkologicznego i jego rezultatów.

     

IV. Rozpatrzenie informacji na temat rehabilitacji onkologicznej jako wyzwania cywilizacyjnego.

     

V. Rozpatrzenie informacji o dostępności polskich pacjentów onkologicznych do nowych leków (ocena porównawcza z państwami

     

Unii Europejskiej).

     

VI. Rozpatrzenie informacji w sprawie zmian w opiece onkologicznej – ewentualne zmiany w pakiecie onkologicznym.

     

VII. Rozpatrzenie informacji na temat wyzwań szpitali w kontekście utrzymania jakości procedur leczenia na przykładzie raportu

     

Polskiego Towarzystwa Onkologicznego „Analiza kosztów wybranych onkologicznych produktów rozliczeniowych w Polsce”.

 

11.

luty

Rozpatrzenie informacji na temat telemedycyny i jej możliwości w rozwoju polskiej medycyny.

       
 

12.

luty

I. Rozpatrzenie informacji na temat kalendarza szczepień ochronnych dzieci i dorosłych: w kontekście poszerzania kalendarza,

     

zdecydowanych różnic między kalendarzami w krajach Unii Europejskiej a polskim, funduszu odszkodowawczego dla pacjentów i

     

ofiar niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

     

II. Rozpatrzenie informacji w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sytuacji epidemiologicznej w zakresie schorzeń

     

zakaźnych w Polsce.

 

Lp.

Termin

Temat posiedzenia

 

posiedzenia

     
       
 

13.

marzec

I. Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania procedury in vitro w Polsce.

     

II. Rozpatrzenie informacji na temat realizacji programu in vitro w latach 2013-2015.

 

14.

marzec

Rozpatrzenie informacji na temat Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

     

Medycznych P1.

 

15.

marzec

Rozpatrzenie informacji o przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznych.

       
 

16.

marzec

Rozpatrzenie informacji w sprawie zmian w wycenach świadczeń medycznych w zakresie wszystkich świadczeń medycznych ze

     

szczególnym uwzględnieniem świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej, onkologii i ortopedii (z ujęciem wyrobów medycznych

     

niezbędnych do udzielania tych świadczeń.

 

17.

marzec

Rozpatrzenie informacji w sprawie proponowanych zmian dotyczących wyrobów medycznych i wzrostu odpłatności za te wyroby

     

przez pacjentów opieki ambulatoryjnej i szpitalnej.

 

18.

marzec

Rozpatrzenie informacji na temat standardów opieki medycznej nad noworodkami w Polsce.

       
 

19.

marzec

Rozpatrzenie informacji na temat opieki hospicyjnej dla osób starszych.

       
 

20.

marzec

Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

     

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

     

(druk nr 25).

 

21.

marzec

Rozpatrzenie informacji na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

       
 

22.

kwiecień

Rozpatrzenie informacji na temat planów rządu dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy specjalistów, finansowania rezydentur,

     

powstawania uniwersytetów medycznych lub kierunków lekarskich na uniwersytetach ogólnych.

 

23.

kwiecień

Rozpatrzenie informacji na temat stanu opieki medycznej nad osobami w wieku 0- 18 lat (pediatrycznej i specjalistycznej np.

     

kardiologiczna, reumatologiczna i inne).

 

24.

kwiecień

I. Rozpatrzenie informacji na temat warunków leczenia w szpitalach psychiatrycznych.

     

II. Rozpatrzenie raportu Najwyższej Izby Kontroli o realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015.

     

III. Rozpatrzenie informacji dotyczącej zmiany zasad funkcjonowania psychiatrii w latach 2016-2017 – konieczność społeczna.

 

25.

kwiecień

I. Rozpatrzenie informacji dotyczącej przeciwdziałania postępującemu niedoborowi środków w budżecie na finansowanie świadczeń

     

w szpitalach akademickich, instytutach i ośrodkach Ministra Zdrowia.

     

II. Rozpatrzenie informacji na temat funkcjonowania szpitali uniwersyteckich i klinicznych.

 

26.

kwiecień

Rozpatrzenie informacji dotyczącej niekomercyjnych badań klinicznych i ich znaczenia dla rozwoju nauki i medycyny.

       
 

27.

kwiecień

Rozpatrzenie informacji na temat stanu przygotowań do informatyzacji w ochronie zdrowia.

       
 

28.

kwiecień

Rozpatrzenie informacji dotyczącej kondycji polskiej urologii.

       
 

29.

kwiecień

Rozpatrzenie informacji dotyczącej problematyki leczenia nieswoistych zapaleń jelit wśród dzieci.

       
 

30.

maj

I. Rozpatrzenie informacji na temat problemów pacjentów reumatologicznych.

     

II. Rozpatrzenie informacji na temat oceny sytuacji reumatologii: badania naukowe, wdrożenia, kształcenie specjalistów, sytuacja

     

pacjentów.

 

31.

maj

Rozpatrzenie informacji dotyczącej problematyki leczenia chorych na stwardnienie rozsiane (SM) jako schorzenia

     

interdyscyplinarnego, determinującego zaangażowanie różnych środowisk w usprawnianie życia chorych na stwardnienie rozsiane.

 

32.

maj

I. Rozpatrzenie informacji na temat profilaktyki wśród dzieci i młodzieży z zakresu otyłości i cukrzycy.

     

II. Rozpatrzenie informacji na temat: Model prozdrowotnego odżywiania dzieci i młodzieży.

 

Lp.

Termin

Temat posiedzenia

 

posiedzenia

     
       
 

33.

maj

Rozpatrzenie informacji dotyczącej map potrzeb zdrowotnych jako wyzwania w walce z białymi plamami w świadczeniach

     

zdrowotnych na terenie Polski.

 

34.

maj

Rozpatrzenie informacji na temat polskiej stomatologii dziecięcej.

       
 

35.

maj

Rozpatrzenie informacji na temat koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych na szczeblu centralnym i wojewódzkim.

       
 

36.

maj

Rozpatrzenie informacji dotyczącej realnych kosztów świadczeń w ochronie zdrowia.

       
 

37.

maj

Rozpatrzenie informacji na temat roli i zadań pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej.

       
 

38.

maj

Rozpatrzenie informacji na temat głównych rekomendacji zespołu do spraw absurdów w służbie zdrowia z harmonogramem ich

     

realizacji.

 

39.

maj

Rozpatrzenie informacji na temat finansowania Morskiej Służby Asysty Telemedycznej, w ramach której lekarze świadczą pomoc dla

     

polskich załóg statków.

 

40.

czerwiec

Rozpatrzenie informacji na temat projektowanych zmian w ochronie zdrowia na lata 2017-2020 wraz z kalendarium wdrażania.

       
 

41.

czerwiec

Rozpatrzenie informacji na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej.

       
 

42.

czerwiec

Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji i perspektyw na rynku aptecznym w Polsce.

       
 

43.

czerwiec

Rozpatrzenie informacji na temat szkolnictwa medycznego – projektowane zmiany na szczeblu szkoły zawodowej, średniej i

     

pomaturalnej.

 

44.

czerwiec

Rozpatrzenie informacji na temat prac związanych z możliwością wprowadzenia ogólnopolskiego systemu internetowej rejestracji do

     

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

45.

czerwiec

Rozpatrzenie informacji na temat pozasystemowych źródeł finansowania opieki zdrowotnej w publicznych zakładach opieki

     

zdrowotnej. Debata nad alternatywnymi źródłami finansowania usług medycznych.

 

46.

czerwiec

Rozpatrzenie informacji na temat oceny nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne w aspekcie oceny jej skuteczności w

     

ograniczaniu procederu nielegalnego eksportu leków z Polski.

 

47.

czerwiec

Rozpatrzenie informacji na temat problemów transplantacji szpiku u dzieci.

       
 

48.

czerwiec

Rozpatrzenie informacji na temat problemów w onkologii i hematologii dziecięcej.

       
 

49.

czerwiec

Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.

       
 

50.

czerwiec

I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od

     

1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz z Analizą NIK w zakresie działania Komisji.

     

II. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w zakresie działania Komisji.

 

51.

czerwiec

I. Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych za 2015 r.” (druk nr 584).

     

II. Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych za 2016 r.”

 

52.

czerwiec

Informacja na temat planowanych zmian dotyczących „Narodowego programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy

     

krwotoczne”.

 

53.

czerwiec

Rozpatrzenie informacji w sprawie zapowiadanej reformy ochrony zdrowia z perspektywy likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

       

Ocena

Do góry