Na świecie przyrost ludności a w Polsce? Czy grozi naszemu krajowi wyludnienie?

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY  DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY 

opublikował dnia 23.03.2017 r. dane ostateczne za 2016 rok dotyczące wyników bieżących badań demograficznych w zakresie:
– ruchu naturalnego i migracji ludności, tj. dane ogólne o liczbie urodzeń, zgonów, nowo zawartych małżeństw, orzeczonych rozwodów i separacji oraz ogólnego salda migracji na pobyt stały, a także współczynniki w tym zakresie, – liczby i struktury ludności zbilansowanej według stanu w dniu 31 grudnia

Czy Polsce grozi wyludnienie? A jak sytuacja wygląda w pozostałych państwach świata? Chiny i Indie bez konkurencji. Zapraszamy do lektury

 

W końcu 2016 r. ludność Polski liczyła 38433  tys. osób, tj. o 4 tys. mniej niż rok wcześniej. Tempo ubytku ludności wyniosło 0,01%, co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyła 1 osoba (w 2015 r. było to -0,11%, tj. ubyło – odpowiednio – 11 osób). Rok 2016 był piątym  z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności po obserwowanym wcześniej  (w latach 2008-2011) wzroście.

Ogólna liczba ludności kraju jest kształtowana poprzez ruch naturalny i migracje zagraniczne.

Zmniejszenie się w 2016 r. liczby ludności było spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym

– zarejestrowano o prawie 6 tys. mniej urodzeń niż zgonów. Tym samym współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1000 ludności) był ujemny i wyniósł -0,2‰ (przed rokiem wynosił -0,7‰). Ubytek naturalny odnotowano w miastach (-10 tys.), natomiast na terenach wiejskich liczba urodzeń była wyższa o prawie 5 tys. niż liczba zgonów.

Drugim elementem wpływającym na liczbę ludności jest saldo migracji zagranicznych definitywnych (na pobyt stały) – w 2016 r. było dodatnie i wyniosło 1,5 tys.

W 2016 r. zarejestrowano ponad 382 tys. urodzeń żywych – o prawie 13 tys. więcej niż rok wcześniej. Współczynnik urodzeń wyniósł 9,9‰ i był wyższy o 0,3 pkt prom. w stosunku  do poprzedniego roku, ale także o połowę mniejszy niż w 1983 r., tj. podczas ostatniego baby boom  w Polsce (urodziło się wówczas 723 tys. dzieci). Tradycyjnie, natężenie urodzeń na wsi jest wyższe niż w miastach i w 2016 r. wyniosło 10,2‰, w miastach 9,8‰  – należy przy tym podkreślić,  że w stosunku do 2015 r. natężenie urodzeń bardziej wzrosło w miastach (o 0,4 pkt prom.) niż na wsi  (o 0,2 pkt prom.).

Niska liczba urodzeń nie gwarantuje – już od 25 lat – prostej zastępowalności pokoleń. Od 1990 r. wartość współczynnika dzietności kształtuje się poniżej 2, podczas gdy wielkość optymalna – określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego – to 2,1-2,15,  tj. gdy w danym roku na 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypada średnio 210-215 urodzonych dzieci; obecnie jest to ok. 130 urodzeń.

W 2016 r. zawarto ponad 193 tys. nowych związków małżeńskich – tj. prawie 5 tys. więcej niż rok wcześniej. Współczynnik małżeństw wzrósł nieznacznie (o 0,1 pkt prom.) i wyniósł 5‰. Częstość zawierania małżeństw w miastach i na wsi jest podobna. Liczba małżeństw nieznacznie wzrasta już trzeci rok – po trwającym przez pięć lat spadku. Należy podkreślić, że wzrosty i spadki liczby zawieranych małżeństw mają wpływ na zmiany w liczbie urodzeń w perspektywie kolejnych 2-3 lat po zawarciu małżeństwa, tj. im więcej nowych małżeństw, tym więcej urodzeń.

W 2016 r. rozwiodło się ponad 63 tys. par małżeńskich – o prawie 4 tys. mniej niż rok wcześniej, a w stosunku do kolejnych 1,6 tys. małżeństw orzeczono separację.

W 2016 r. odnotowano 388 tys. zgonów – jest to mniej o blisko 7 tys. niż w 2015 r.; współczynnik umieralności wyniósł 10,1‰ (w 2015 r. – 10,3‰).

W ciągu ostatnich kilkunastu lat natężenie zgonów w Polsce nie zmienia się istotnie, tempo zmian jest niewielkie – z lekką tendencją rosnącą – i w miarę jednostajne. Natężenie zgonów  w miastach i na wsi jest wyrównane, chociaż – w ostatnich dwóch latach – w miastach było nieco wyższe i w 2016 r. wyniosło 10,2‰, a na wsi 9,9‰.

Umieralność niemowląt pozostała bez zmian – odnotowano ok. 1,5 tys. zgonów dzieci  w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 4,0‰ – tj. pozostał na poziomie z 2015 r., czyli był połowę niższy niż  na początku tego wieku oraz prawie 5-krotnie niższy niż notowany na początku lat 90. XX stulecia.

W ogólnej liczbie ludności Polski (38433 tys.) kobiety stanowią prawie 52%; na 100 mężczyzn przypada ich 107 (wśród ludności miejskiej 111, na wsi 101).

Rezultatem przemian w procesach demograficznych, a przede wszystkim trwającej od początku lat 90. ub. wieku głębokiej depresji urodzeniowej, są zmiany w liczbie i strukturze ludności według wieku.

W latach 1990-2016 istotnie (o 3,5 mln) zmniejszyła się liczba dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz odsetek w populacji Polski (o 10 punktów). W 2016 r. było 5773 tys. dzieci, a ich udział w ogólnej liczbie ludności wyniósł 15%. Natomiast na początku tego stulecia dzieci stanowiły prawie piątą część populacji, a w 1990 r. prawie ¼. Z kolei, w tym samym czasie sukcesywnie zwiększała się liczba osób w starszym wieku (65 lat i więcej) – obecnie jest ich 6303 tys.

(o 530 tys. więcej niż dzieci) i stanowią 16,4% ogólnej populacji (w 2000 r. udział ten wynosił 12,4%, a w 1990 r. tylko co dziesiąta osoba była w wieku co najmniej 65 lat).

Przedstawiając zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku należy wskazać na sukcesywne zmniejszanie się – od 1990 roku – liczby i odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat). W końcu 2016 r. ludności w wieku przedprodukcyjnym było około 6896 tys., a udział w ogólnej populacji wyniósł niespełna 18%, natomiast w 2000 r. prawie co czwarta osoba była w wieku 0-17 lat, a w 1990 r. – 29%.

Zmniejsza się także liczba i udział ludności w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni – 18-64 lata). W 2016 r. liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła 23768 tys.,  co stanowiło 61,9% ogólnej populacji. Od 2010 r. odsetek osób w wieku produkcyjnym  obniża się co wynika z procesu przesuwania do grupy wieku poprodukcyjnego (60 lat w przypadku kobiet  oraz 65 lat dla mężczyzn) licznych roczników osób urodzonych w latach 50. ub. wieku. Niemniej,  w końcu 2016 r. udział ludności w wieku zdolności do pracy był w dalszym ciągu wyższy o 1,1 pkt proc. niż w 2000 r. i o 3,7 pkt proc. niż w 1990 r.

W ostatnich latach obserwowany jest także dalszy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej). W końcu 2016 r. ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła 7770 tys. osób, a jej udział przekroczył 1/5 ogólnej populacji  (w 2000 r. osób w wieku poprodukcyjnym było o 2 mln mniej i stanowili niespełna 15%, a w 1990 r. prawie 13%). W stosunku do 2015 r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 236 tys.(0,6 pkt proc.).

Tabl. 1. Podstawowe dane demograficzne dla lat 1990–2016

Wyszczególnienie 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ludność ogółem   w tys. 38073 38254 38157 38530 38538 38533 38496 38479 38437 38433
Przyrost rzeczywisty   w tys. 85 -9 -17 33 9 -5 -37 -17 -41 -4
                                     w % 0,22 -0,02 -0,04 0,08 0,02 -0,01 -0,10 -0,04 -0,11 -0,01
Ludność w wieku (%)  przedprodukcyjnym (0-17 lat)  

29,0

 

24,4

 

20,6

 

18,8

 

18,5

 

18,3

 

18,2

 

18,0

 

18,0

 

17,9

 produkcyjnym (18-59/64 lata) 58,2 60,8 64,0 64,4 64,2 63,9 63,4 63,0 62,4 61,9
 poprodukcyjnym (60/65 lat +) 12,8 14,8 15,4 16,8 17,3 17,8 18,4 19,0 19,6 20,2
Małżeństwa nowo zawarte    w tys. 255,4 211,2 206,9 228,3 206,5 203,9 180,4 188,5 188,8 193,5
                             na 1000 ludności 6,7 5,5 5,4 5,9 5,4 5,3 4,7 4,9 4,9 5,0
Rozwody                     w tys. 42,4 42,8 67,6 61,3 64,6 64,4 66,1 65,8 67,3 63,5
                             na 1000 ludności 1,1 1,1 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7
Separacje                   w tys. 1,3 11,6 2,8 2,8 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6
Urodzenia żywe          w tys. 547,7 378,3 364,4 413,3 388,4 386,3 369,6 375,2 369,3 382,3
                             na 1000 ludności 14,3 9,9 9,6 10,7 10,1 10,0 9,6 9,7 9,6 9,9
Zgony ogółem            w tys. 390,3 368,0 368,3 378,5 375,5 384,8 387,2 376,5 394,9 388,0
                             na 1000 ludności 10,2 9,6 9,7 9,8 9,7 10,0 10,1 9,8 10,3 10,1
Zgony niemowląt                    w tys. 10,6 3,1 2,3 2,1 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5
                 na 1000 urodzeń żywych 19,3 8,1 6,4 5,0 4,7 4,6 4,6 4,2 4,0 4,0
Przyrost naturalny       w tys. 157,4 10,3 -3,9 34,8 12,9 1,5 -17,7 -1,3 -25,6 -5,8
                             na 1000 ludności 4,1 0,3 -0,1 0,9 0,3 0,0 -0,5 -0,0 -0,7 -0,2
Saldo migr.zagranicznych     w tys. -15,8 -19,7 -12,9 -2,1 -4,3 -6,6 -19,9 -15,8 -15,8 1,5

 

 

 

________________________________________________________                                

Jak kształtowały się zmiany demograficzne na świecie 2016/2017 możesz zobaczyć tutaj                                                                                               —————————————————————————————————-        

                                                

Na świecie przyrost ludności a w Polsce? Czy grozi naszemu krajowi wyludnienie?
5 (100%) 4 votes

Jaka jest twoja opinia ?

Na świecie przyrost ludności a w Polsce? Czy grozi naszemu krajowi wyludnienie?

czas czytania: 5 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij