Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją prawa farmaceutycznego.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją prawa farmaceutycznego.

Planowane jest m.in. ograniczenie sprzedaży w aptekach jedynie do wyrobów farmaceutycznych, co spowoduje, że znikną np. kosmetyki. Także wprowadzenie stałej opłaty za wydanie leku, którą poniesie pacjent oraz zakaz sprzedaży leków na stacjach benzynowych i w sklepach.

Marek Tomków z Naczelnej Rady Aptekarskiej zwraca uwagę, że według raportów – np. Austriackiego Instytutu Zdrowia – wszelkie deregulacje, które próbowano wprowadzać na rynku aptek w krajach Europy Zachodniej, nie przyniosły obniżki cen leków. – Za poziom cen w Polsce odpowiedzialne są leki refundowane. Apteki mogą się ścigać na ceny tylko w przypadku leków nierefundowanych – dodaje.

Zgadza się z nim Marcin Piskorski ze Związku Pracodawców Aptecznych i dodaje, że na razie nie są znane szczegóły projektu ministerstwa. – Zapowiedzi są na tyle enigmatyczne, że ciężko się do nich odnieść – mówi.

W związku  z nowelizacją  prawa farmaceutycznego:

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 października 2016 r.w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.poz. 392 oraz 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

 • 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, zwany dalej „Zespołem”.
 1. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
 • 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) dokonanie analizy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.poz. 271, z późn. zm.2)) pod kątem:

 1. a) zmian wynikających z bieżących potrzeb prawidłowego stosowania prawa,
 2. b) spójności z prawem Unii Europejskiej;

2) przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw na podstawie zaakceptowanych przez Przewodniczącego rozwiązań.

 • 3. 1. W skład Zespołu wchodzą :

1) Przewodniczący Zespołu – Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – Ewa Warmińska – Zastępca Dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

3) Członkowie Zespołu:

 1. a) Anna Sołtys – Radca prawny w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia,
 2. b) Maciej Ziółkowski – Główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia,
 3. c) Katarzyna Piotrowska-Radziewicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 4. d) Marta Wojdyr – Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 5. e) Paulina Sosin-Ziarkiewicz – Dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 1. f) Anna Polit – Naczelnik Wydziału ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 2. g) Leszek Maliszewski – Zastępca Dyrektora Inspekcji ds. Wytwarzania w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 3. h) Jakub Banaszek – Doradca Ministra,
 4. i) Katarzyna Postek-Kaczmarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 5. j) Maja Jamiołkowska – Dyrektor Departamentu Zmian Porejestracyjnych i Rejestracji Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 6. k) Mateusz Mądry – Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów leczniczych Weterynaryjnych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 7. l) Paweł Szoka – Dyrektor Departamentu Oceny Dokumentacji i Monitorowania działań Niepożądanych Produktów Leczniczych.
 8. m) Wojciech Olszewski – Radca prawny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 9. n) Iwona Kossakowska – Naczelnik Wydziału do Spraw Suplementów Diety oraz Środków Spożywczych Wzbogacanych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
 10. o) Alicja Walkiewicz – Ekspert Wydziału do Spraw Suplementów Diety oraz Środków Spożywczych Wzbogacanych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
 11. p) Izabela Burzyńska – Główny Specjalista w Wydziale do Spraw Merytorycznych w Zakresie Prawa Żywnościowego oraz Kosmetyków w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
 12. r) Michał Ilnicki – Dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
 13. s) Barbara Turowska – Dyrektor Departamentu Monitoringu w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji,
 14. t) Lidia Żebrowska – Ekspert w Departamencie Strategii Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 15. Członek Zespołu, niebędący pracownikiem Ministerstwa Zdrowia, przed powołaniem w jego skład wyraża pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
 16. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć – w zależności od potrzeb – również inne osoby, niewymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub przez jego Zastępcę.
 • 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.
 • 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
 1. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca może wyodrębnić ze składu Zespołu podzespoły uprawnione do realizacji poszczególnych zadań określonych przez Przewodniczącego.
 • 6. 1. Zastępca Przewodniczącego odpowiada za przedstawianie do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu propozycji rozwiązań, o których mowa w § 2 pkt Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia – 2 – Poz. 109
 1. Na podstawie zaakceptowanych przez Przewodniczącego rozwiązań, Zespół przygotowuje propozycje brzmienia poszczególnych przepisów.
 • 7. 1. Przewodniczący Zespołu przedkłada, w formie pisemnej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, o którym mowa w § 2 pkt 2.
 1. Z dniem przedłożenia projektu, o którym mowa w ust. 1, Zespół ulega rozwiązaniu.
 • 8. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji.
 1. Z tytułu wykonywania zadań Zespołu Przewodniczącemu, jego Zastępcy, Członkom oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie.
 • 9. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej do dyspozycji Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.
 • 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej

Naczelna Rada Aptekarska z uznaniem przyjmuje propozycje parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.

Projekt zakłada przeniesienie na farmaceutów odpowiedzialności za prowadzenie aptek, co w praktyce oznacza powrót do tradycyjnej roli apteki, traktowanej jako placówki ochrony zdrowia, a nie sklepu oferującego sprzedaż leków. Projekt zakłada również ograniczenie do czterech liczby aptek prowadzonych przez jeden podmiot – jeśli dany podmiot prowadzi już cztery apteki, nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie kolejnej.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie kryterium geograficzno-demograficznego, uwzględniającego liczbę 3 tys. mieszkańców przypadających na jedną aptekę. Nie będzie ono jednak stosowane w województwach o mniejszej liczbie aptek. W tych regionach zezwolenie otrzyma podmiot, który otworzy aptekę w odległości 1 km od obecnie funkcjonującej.

Projekt reguluje także kwestię wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki. Prawo do uzyskania zezwolenia będzie przysługiwało m.in. farmaceucie prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, a także farmaceutom działającym w ramach  niektórych rodzajów spółek.

Zawarte w projekcie rozwiązania od wielu lat obowiązują w systemach prawnych dojrzałych państw europejskich, m.in. Niemiec i Francji. Wspomniane regulacje służą  bezpieczeństwu lekowemu tych krajów,  a ich beneficjentami są przede wszystkim pacjenci.

Wprowadzenie tych zapisów na grunt polskiego prawodawstwa ma na celu uporządkowanie rynku farmaceutycznego, m.in. poprzez zahamowanie nielegalnego wywozu leków, czy nieuczciwych praktyk rynkowych wymierzonych przeciwko pacjentom. Ich zadaniem jest także ochrona przed monopolizacją strategicznego segmentu rynku, jakim jest dystrybucja leków.

W naszej ocenie wprowadzenie takich regulacji jest całkowicie zgodne zarówno z zapisami Konstytucji RP, jak i szeroko rozumianego prawodawstwa europejskiego. W żaden sposób nie hamują one zdrowej i uczciwej konkurencji, jednocześnie eliminując działania będące patologią.

Propozycje przedstawione przez parlamentarny zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego odczytujemy jako wyraz ogromnej odpowiedzialności za losy polskich pacjentów i tysięcy funkcjonujących na tym rynku przedsiębiorców.

(NRA,Polskie Radio,Ministerstwo Zdrowia)

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją prawa farmaceutycznego.

czas czytania: 6 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij