Lekarze jako przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników – chcą zmian i je przedstawiają

Praktyka lekarska a zatrudnianie innych lekarzy. Naczelna Rada Lekarska proponuje zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

UCHWAŁA Nr 6/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r., poz. 522 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczący umożliwienia lekarzowi, lekarzowi dentyście wykonującemu indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską zatrudnienie w tej praktyce, w wyraźnie wskazanych okolicznościach, innego lekarza, lekarza dentystę. Projekt ustawy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 6/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r.
Ustawa z dnia …o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Art. 1. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
z 2017 r. poz. 125) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53
1. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, może zatrudniać innych lekarzy, lekarzy dentystów w celu odbycia przez zatrudnionych stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego.
2. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, niezatrudniający innego lekarza na warunkach wskazanych w ust. 1, może zatrudniać jednego lekarza, lekarza dentystę gdy:
1) lekarz, lekarz dentysta, który ma być zatrudniony jest emerytem lub brakuje mu nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli spełnia warunki do uzyskania prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, albo
2) lekarzowi, lekarzowi dentyście wykonującemu indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli spełnia warunki do uzyskania prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, albo
3) lekarzem, lekarzem dentystą, który ma być zatrudniony jest małżonek, wstępny, zstępny, lekarza, lekarza dentysty wykonującego praktykę, albo
4) okres zatrudnienia ma obejmować okres przemijającej niemożności osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych lub niektórych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, lekarza dentystę wykonującego indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.
3. Lekarz, lekarz dentysta zatrudniający innego lekarza, lekarza dentystę jest obowiązany do poinformowania organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu oraz o rozwiązaniu stosunku pracy, wskazując imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu zatrudnionego lekarza, lekarza dentysty oraz okoliczność z ust. 1 lub 2 uzasadniającą zatrudnienie w praktyce.”
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(NIL)

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Lekarze jako przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników – chcą zmian i je przedstawiają

czas czytania: 2 min
0
Do góry

Przeczytaj również artykuł:
Zamknij