Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Kto kształtuje w Polsce politykę zdrowotną?

Kto obok Ministerstwa Zdrowia,Parlamentu (naszych przedstawicieli), kształtuje w Polsce politykę zdrowotną z której korzystamy?

Okazuje się, że my wszyscy. A więc do kogo mieć pretensje, że nie jest ona taka jaką byśmy chcieli, aby była?

Oto przykład (stan na styczeń 2017), że Ministerstwo Zdrowia zanim większość Ustaw wcieli w życie, przesyła je do konsultacji i zgłaszania ewentualnych propozycji korekt – nam wszystkim:

 

“….Stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006), niniejszym przekazuję w załączeniu, projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 21 dni.
Powyższy termin na zgłaszanie uwag podyktowany jest koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie ustalania cen leków stosowanych w programach polityki zdrowotnej oraz Programie Szczepień Ochronnych, które to zmiany pozwolą na optymalizację kosztów ponoszonych na te leki oraz zwiększenie przejrzystości ustalania dla nich cen przy jednoczesnym umożliwieniu zastosowania instrumentów dzielenia ryzyka, co jest istotne z punktu widzenia ważnego interesu publicznego i uzasadnia skrócenie terminu konsultacji.
Projekt ustawy został zamieszczony również na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacji. Uwagi proszę przekazać także drogą elektroniczną na adres: j.maciejewski@mz.gov.pl.

Niezgłoszenie uwag w powyższym terminie zostanie potraktowane jako akceptacja projektu.

 1. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 2. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 3. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Rozwoju i Finansów;
 4. Minister Infrastruktury i Budownictwa;
 5. Minister Sportu i Turystyki;
 6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 7. Minister Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej;
 8. Minister Skarbu Państwa;
 9. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 10. Minister Obrony Narodowej;
 11. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 12. Minister Cyfryzacji;
 13. Minister Środowiska;
 14. Minister Energii;
 15. Minister Spraw Zagranicznych;
 16. Minister Edukacji Narodowej;
 17. Minister Sprawiedliwości;
 18. Pan Mariusz Kamiński – Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych;
 19. Pan Henryk Kowalczyk – Minister – Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 20. Pani Beata Kempa – Minister – Członek Rady Ministrów;
 21. Pani Elżbieta Witek – Minister – Członek Rady Ministrów;
 22. Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
 23. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
 24. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 25. Główny Inspektor Farmaceutyczny;
 26. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 27. Główny Inspektor Sanitarny;
 28. Business Centre Club;
 29. Federacja Pacjentów Polskich;
 30. Stowarzyszenie „Dla Dobra Pacjenta”;
 31. Lider ruchu „Obywatele dla Zdrowia;
 32. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
 33. Federacją Pacjentów Polskich;
 34. Stowarzyszenie Primum Non Nocere;
 35. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
 36. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 37. Forum Związków Zawodowych; 38. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”;
 38. Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80″;
 39. Pracodawcy RP;
 40. Naczelna Rada Aptekarska;
 41. Naczelna Rada Lekarska;
 42. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;
 43. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
 44. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 45. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy;
 46. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
 47. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED;
 48. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne;
 49. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej;
 50. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego;
 51. Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 52. Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji;
 53. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”;
 54. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia;
 55. Związek Rzemiosła Polskiego;
 56. Rada Działalności Pożytku Publicznego;
 57. Rada Dialogu Społecznego;
 58. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 59. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 60. Konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach medycyny.
 61. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
 62. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;
 63. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
 64. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;
 65. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
 66. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
 67. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
 68. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
 69. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;
 70. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
 71. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;
 72. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
 73. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;
 74. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;
 75. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;
 76. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;
 77. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;
 78. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;
 79. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
 80. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;
 81. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;
 82. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
 83. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki’ w Łodzi;
 84. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu;
 85. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
 86. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
 87. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
 88. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
 89. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka° w Warszawie;
 90. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 91. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
 92. Narodowy Instytut Leków;
 93. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny;
 94. Krajowe Centrum ds. AIDS; 96. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
 95. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku;
 96. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy;
 97. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy;
 98. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
 99. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni;
 100. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 101. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 104. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 105. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Sląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 102. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 103. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca;
 104. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
 105. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie;
 106. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem;
 107. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie;
 108. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie;
 109. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie;
 110. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- Centralny Szpital Weteranów;
 111. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 112. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 113. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 114. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 115. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 116. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 117. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznej w Szczecinie; 122. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie;
 118. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie;
 119. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie;
 120. Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie;
 121. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie;
 122. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu;
 123. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu;
 124. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku;
 125. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
 126. Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Olsztynie …”

Ocena

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry