Kto kształtuje w Polsce politykę zdrowotną?

Kto obok Ministerstwa Zdrowia,Parlamentu (naszych przedstawicieli), kształtuje w Polsce politykę zdrowotną z której korzystamy?

Okazuje się, że my wszyscy. A więc do kogo mieć pretensje, że nie jest ona taka jaką byśmy chcieli, aby była?

Oto przykład (stan na styczeń 2017), że Ministerstwo Zdrowia zanim większość Ustaw wcieli w życie, przesyła je do konsultacji i zgłaszania ewentualnych propozycji korekt – nam wszystkim:

 

“….Stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006), niniejszym przekazuję w załączeniu, projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 21 dni.
Powyższy termin na zgłaszanie uwag podyktowany jest koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie ustalania cen leków stosowanych w programach polityki zdrowotnej oraz Programie Szczepień Ochronnych, które to zmiany pozwolą na optymalizację kosztów ponoszonych na te leki oraz zwiększenie przejrzystości ustalania dla nich cen przy jednoczesnym umożliwieniu zastosowania instrumentów dzielenia ryzyka, co jest istotne z punktu widzenia ważnego interesu publicznego i uzasadnia skrócenie terminu konsultacji.
Projekt ustawy został zamieszczony również na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacji. Uwagi proszę przekazać także drogą elektroniczną na adres: j.maciejewski@mz.gov.pl.

Niezgłoszenie uwag w powyższym terminie zostanie potraktowane jako akceptacja projektu.

 1. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 2. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 3. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Rozwoju i Finansów;
 4. Minister Infrastruktury i Budownictwa;
 5. Minister Sportu i Turystyki;
 6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 7. Minister Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej;
 8. Minister Skarbu Państwa;
 9. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 10. Minister Obrony Narodowej;
 11. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 12. Minister Cyfryzacji;
 13. Minister Środowiska;
 14. Minister Energii;
 15. Minister Spraw Zagranicznych;
 16. Minister Edukacji Narodowej;
 17. Minister Sprawiedliwości;
 18. Pan Mariusz Kamiński – Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych;
 19. Pan Henryk Kowalczyk – Minister – Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 20. Pani Beata Kempa – Minister – Członek Rady Ministrów;
 21. Pani Elżbieta Witek – Minister – Członek Rady Ministrów;
 22. Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
 23. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
 24. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 25. Główny Inspektor Farmaceutyczny;
 26. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 27. Główny Inspektor Sanitarny;
 28. Business Centre Club;
 29. Federacja Pacjentów Polskich;
 30. Stowarzyszenie „Dla Dobra Pacjenta”;
 31. Lider ruchu „Obywatele dla Zdrowia;
 32. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
 33. Federacją Pacjentów Polskich;
 34. Stowarzyszenie Primum Non Nocere;
 35. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
 36. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 37. Forum Związków Zawodowych; 38. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”;
 38. Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80″;
 39. Pracodawcy RP;
 40. Naczelna Rada Aptekarska;
 41. Naczelna Rada Lekarska;
 42. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;
 43. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
 44. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 45. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy;
 46. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
 47. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED;
 48. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne;
 49. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej;
 50. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego;
 51. Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 52. Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji;
 53. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”;
 54. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia;
 55. Związek Rzemiosła Polskiego;
 56. Rada Działalności Pożytku Publicznego;
 57. Rada Dialogu Społecznego;
 58. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 59. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 60. Konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach medycyny.
 61. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
 62. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;
 63. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
 64. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;
 65. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
 66. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
 67. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
 68. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
 69. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;
 70. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
 71. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;
 72. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
 73. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;
 74. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;
 75. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;
 76. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;
 77. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;
 78. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;
 79. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
 80. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;
 81. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;
 82. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
 83. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki’ w Łodzi;
 84. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu;
 85. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
 86. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
 87. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
 88. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
 89. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka° w Warszawie;
 90. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 91. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
 92. Narodowy Instytut Leków;
 93. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny;
 94. Krajowe Centrum ds. AIDS; 96. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
 95. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku;
 96. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy;
 97. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy;
 98. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
 99. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni;
 100. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 101. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 104. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 105. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Sląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 102. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 103. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca;
 104. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
 105. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie;
 106. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem;
 107. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie;
 108. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie;
 109. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie;
 110. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- Centralny Szpital Weteranów;
 111. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 112. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 113. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 114. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 115. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 116. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 117. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznej w Szczecinie; 122. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie;
 118. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie;
 119. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie;
 120. Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie;
 121. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie;
 122. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu;
 123. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu;
 124. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku;
 125. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
 126. Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Olsztynie …”

Ocena

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry