W ostatnim tygodniu kwietnia było o szczepionkach o bezpieczeństwie o podwyżkach

W ostatnim tygodniu kwietnia mogliśmy usłyszeć: 1. Upodmiotowienie jest bardzo istotne w dziedzinie bezpieczeństwa pacjenta i w tym kontekście stanowi bardzo
czytaj dalej

Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Jak założyć Gabinet Lekarski

Gabinety lekarskie realizują pomoc medyczną i stanowią alternatywę lub uzupełnienie dla działań jednostek publicznej opieki zdrowotnej. Zazwyczaj ich usługi są odpłatne chyba, że dany gabinet podpisał umowę z NFZ w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych. O zasadach korzystania z usług tych gabinetów powinien być poinformowany pacjent poprzez wywieszenie stosownych informacji w miejscu wykonywania usług medycznych. Niezależnie od sposobu finansowania działalności gabinety lekarskie są zobowiązane pokrywać koszty opieki ambulatoryjnej, w tym opieki w domu chorego oraz badań diagnostycznych.
Pod względem zakresu usług gabinety lekarskie dzielą się na te, które wykonują zadania z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej jak i gabinety specjalistyczne. Wśród tych ostatnich wyróżniamy gabinety: kardiologiczne, okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne, urologiczne, psychiatryczne, dermatologiczne, internistyczne, chirurgiczne, ginekologiczne i wiele innych wysokospecjalizowanych.
Gabinet lekarski może założyć:
· lekarz
· osoba nieposiadająca wykształcenia lekarskiego .

Jednocześnie tylko lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska albo w postaci spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej tworząc grupową praktykę lekarską .

Jeśli gabinet lekarski chce założyć osoba nieposiadająca wykształcenia lekarskiego najpierw musi założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) i dopiero w ramach tego zakładu otworzyć gabinety lekarskie.

Wymogi wstępne

Warunki podjęcia i wykonywania działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza zawarte są wustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wynika z nich, iż aby lekarz mógł wykonywać działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
3) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,
4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
fdhjkjhDodać trzeba, że lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę członków izby lekarskiej. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej.
Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (chirurgia, okulistyka, ginekologia, ortopedia itp.) jest zobowiązany dodatkowo posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

Te same kryteria osobowe musi spełniać lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej.
Więcej na temat potwierdzania kwalifikacji zawodowych lekarzy i ich wpisywania na listę lekarzy na stronie elektronicznego punktu kontaktowego e-PK

Natomiast podjęcie działalności leczniczej przez inny podmiot (NZOZ) wymaga spełnienia poniższych warunków:
1) posiadania pomieszczeń lub urządzeń, odpowiadających określonym wymaganiom ogólno przestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym;
2) stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
3) zapewnienia aby świadczenia zdrowotne były udzielanie wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne;
4) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązki w/w podmiotu leczniczego powinny być wykonywane przez kierownika tego podmiotu.

Działalność lecznicza jest także działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W rezultacie lekarz, który zamierza otworzyć swój gabinet, zobowiązany jest nie tylko zarejestrować działalność gospodarczą ale uzyskać jeszcze wpis do odpowiedniego rejestru. Wniosek w tej sprawie składa organowi prowadzącemu rejestr (okręgowa izba lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza). Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko lekarza;
2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
3) formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje.
Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską (spółka cywilna, jawna lub partnerska) w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający dodatkowo umowę spółki i listę wszystkich lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki.

W przypadku gdy w/w działalność zamierza prowadzić inny podmiot nie będący lekarzem lub spółką lekarską powinien zarejestrować się jako podmiot leczniczy (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – NZOZ). Wniosek o wpis do rejestru takich podmiotów składa się do wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Do wniosku należy dołączyć:
1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę;
2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
4) formę organizacyjno-prawną;
5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
6) nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
7) numer REGON;
8) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
9) dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Podstawowy nr PKD dla tej działalnosci gospodarczej

· 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
· 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna.
W/w podklasy zaszeregowania nie obejmują:
– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
– działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie gabinetu lekarskiego może odbywać się w formie indywidualnej praktyki lekarskiej zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza CEIDG jak i praktyki grupowej założonej przez lekarzy, którzy dla tych celów zawiązali spółkę cywilną, jawną lub partnerską. Te ostatnie spółki (jawna i partnerska) wymagają rejestracji w KRS Z kolei osoba, która nie jest lekarzem powinna zarejestrować działalność podmiotu leczniczego w dowolnej formie za wyjątkiem spółki partnerskiej i w zależności od charakteru tej działalności uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEDIG) lub Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS).(gov)

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry