Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Edyta Bielak-Jomaa GIODO – dane nieszczepionych dzieci muszą być udostępniane inspektorom sanitarnym

Podmioty lecznicze mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek przekazywania danych osobowych niezaszczepionych pacjentów powiatowym inspektorom sanitarnym.

 

Do Biura GIODO coraz częściej zgłaszają się rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci, podając w wątpliwość zasadność informowania przez podmioty lecznicze powiatowych inspektorów sanitarnych o braku wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci.

Tymczasem przepisy prawa wprost je do tego zobowiązują, a przygotowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) opinia jednoznacznie to potwierdza.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż każda forma przetwarzania danych osobowych tzw. zwykłych, jak np. imię i nazwisko, numer PESEL czy adres zamieszkania, powinna znaleźć oparcie w jednej z przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.), warunkujących legalność tego procesu. Natomiast przetwarzanie danych osobowych tzw. wrażliwych, których wyczerpujący katalog określono w art. 27 ust. 1 ustawy, a do których należą m.in. dane o stanie zdrowia, powinno mieć oparcie w jednej z przesłanek wymienionych w art. 27 ust. 2. Każda ze wskazanych w ustawie przesłanek ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że są one równoprawne, a spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest jedynym warunkiem legalizującym wykonywanie operacji na danych osobowych. W przypadku danych osobowych zwykłych, ich przetwarzanie jest dopuszczalne m.in. również wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o). W przypadku danych wrażliwych, przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą dozwolone jest m.in. w przypadku, gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony (art. 27 ust. 2 pkt 2 u.o.d.o).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[1], osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są do poddawania się szczepieniom ochronnym. Do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem obowiązku szczepień zostały zaś powołane organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ppkt c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są one uprawnione do dochodzenia wykonania obowiązku szczepień na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

W tym celu zgodnie z prawem, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej muszą być informowane przez prowadzących szczepienia ochronne o wykonaniu lub niewykonaniu obowiązku szczepień. Zgodnie z art. 17 ust. 8 powołanej ustawy, osoby przeprowadzające szczepienia ochronne są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczycącej obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym przechowywania karty uodpornienia oraz dokonywania wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia i sporządzania sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu (dalej PPIS).

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień wskazuje się zaś, że kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym (art. 13 rozporządzenia).

A zatem istnieje podstawa prawna do przekazywania przez podmioty lecznicze PPIS informacji o niezaszczepionych pacjentach. GIODO zwrócił jednak uwagę na kształt powołanych regulacji, które mogą powodować wątpliwości interpretacyjne. Zastrzeżenia organu budzi w szczególności fakt, iż zestawienia danych osób, które nie poddały się szczepieniom, tworzone są na podstawie nieprecyzyjnego i niewystarczającego sformułowania „imienny wykaz”, o którym mowa w załączniku nr 4 do wskazanego rozporządzenia, co nie stwarza pełnych gwarancji ochrony wrażliwych danych osobowych. W związku z tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Ministerstwa Zdrowia wystąpienie z postulatem o wyraźne uregulowanie w przepisach rangi ustawy kwestii przekazywania przez podmioty lecznicze informacji o niezaszczepionych pacjentach do PPIS. W odpowiedzi na inicjatywę GIODO, Główny Inspektor Sanitarny zapewnił, iż podejmie takie działania.

 


[1] art. 5 ust. 1 pkt 1 ppkt b u.z.z.

żródło: GIODO

 

Edyta Elżbieta Bielak-Jomaa  (ur. 10 maja 1972 w Sandomierzu) – polska prawniczka, nauczyciel akademicki.9 kwietnia 2015 z rekomendacji posłów Platformy Obywatelskiej została powołana przez Sejm na stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych, 16 kwietnia tegoż roku zgodę na jej nominację wyraził Senat. Ślubowanie złożyła 22 kwietnia 2015.

 

 

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Edyta Bielak-Jomaa GIODO – dane nieszczepionych dzieci muszą być udostępniane inspektorom sanitarnym

czas czytania: 3 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij