Doczekaliśmy się po 12 latach Kodeksu Etyki Narodowego Funduszu Zdrowia

Po tym jak na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powstał Narodowy Fundusz zdrowia na miejsce Kasy Chorych budowanej na wzór niemiecki  jako spadek po państwach zaborczych, doczekaliśmy się Kodeksu Etyki Zawodowej pracowników NFZ.

Jest to bardzo ważne rozporządzenie, tym bardziej, że na Twitterze można przeczytać, że NFZ w ramach likwidacji do końca 2017 roku,  od lipca b.r. będzie zwalniał swoich pracowników. Czy będzie ich z powrotem zatrudniał pod nowym szyldem jak to się dzieje w Agencjach Rolnych? czas pokaże. A co Kodeks NFZ zmieni? nic, przecież nadal nie obejmuje on rodzin tych pracowników.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017/BKiS PREZESA  NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Zawodowej oraz Procedur w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 15 i pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)), w związku z art. 68 ust. 2 pkt 5 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) oraz z art. 94 pkt 2b i 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, wprowadza się:

  1. Kodeks Etyki Zawodowej, zwany dalej „Kodeksem”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

  2. Procedurę Przeciwdziałania Korupcji, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

  3. Procedurę Przeciwdziałania Protekcjonizmowi, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

  4. Procedurę Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Zachowaniom Niepożądanym, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu i kierowników statutowych komórek organizacyjnych Centrali Funduszu do zapoznania z Kodeksem oraz z procedurami, o których mowa w § 1 pkt 2-4, podległych pracowników.

2. Pracownicy Funduszu potwierdzają pisemnie zapoznanie się z Kodeksem oraz z procedurami, o których mowa w § 1 pkt 2-4 przez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

3. Oświadczenia pracowników dołącza się do ich akt osobowych.

§ 3. 1. Obowiązujące w danym oddziale wojewódzkim Funduszu regulacje wewnętrzne odnoszące się do:

  1. zasad etycznego postępowania pracowników tego oddziału, oraz

  2. procedur, o których mowa w § 1 pkt 2-4

– zachowują ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z zasadami etycznego postępowania zawartymi w Kodeksie oraz zasadami określonymi w procedurach, o których mowa w § 1 pkt 2-4.

2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu dostosują obowiązujące w danym oddziale wojewódzkim Funduszu regulacje wewnętrzne odnoszące się do zasad etycznego postępowania pracowników oddziału wojewódzkiego Funduszu, do standardów zawartych w Kodeksie oraz określonych w procedurach, o których mowa w § 1 pkt 2-4, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 4. Do postępowań w sprawach określonych w Kodeksie lub w procedurach, o których mowa w § 1 pkt 2-4, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Tracą moc:

  1. zarządzenie Nr 83/GPF/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Kodeksu dobrych praktyk i zasad etycznego postępowania w Narodowym Funduszu Zdrowia;

  2. zarządzenie Nr 92/2011/BKiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie procedury antymobbingowej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Andrzej Jacyna

Uzasadnienie

W związku z nałożonymi na Narodowy Fundusz Zdrowia zadaniami dotyczącymi realizacji celów wyznaczonych w Planie realizacji zadań /działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019, Zadanie nr 7 Ministerstwo Zdrowia, opracowano Kodeks Etyki Zawodowej w Narodowym Funduszu Zdrowia, zawierający zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Funduszu w czasie wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy i poza nim z uwzględnieniem Procedur:

1) Przeciwdziałania Korupcji,

2) Przeciwdziałania Protekcjonizmowi oraz

3) Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Zachowaniom Niepożądanym.

Dla każdego z obszarów ustalono ścieżki przepływu informacji (zgłaszania i wyjaśniania sygnałów dotyczących potencjalnych nieprawidłowości).

Kodeks Etyki Zawodowej w Narodowym Funduszu Zdrowia adresowany jest do wszystkich pracowników Funduszu i wyznacza właściwe kierunki rozwoju kultury organizacyjnej Funduszu. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu, którzy kierują oddziałami wojewódzkimi Funduszu i pełnią funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim Funduszu, a także kierownicy komórek statutowych Centrali NFZ są zobowiązani, zgodnie z § 2 zarządzenia w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Zawodowej oraz Procedur w Narodowym Funduszu Zdrowia, do zapoznania z Kodeksem Etyki Zawodowej oraz ww. Procedurami, podległych pracowników.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2016 r. poz. 1087, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250.

Doczekaliśmy się po 12 latach Kodeksu Etyki Narodowego Funduszu Zdrowia
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Doczekaliśmy się po 12 latach Kodeksu Etyki Narodowego Funduszu Zdrowia

czas czytania: 3 min
0
Do góry

Przeczytaj również artykuł:
Zamknij