Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Doczekaliśmy się po 12 latach Kodeksu Etyki Narodowego Funduszu Zdrowia

Po tym jak na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powstał Narodowy Fundusz zdrowia na miejsce Kasy Chorych budowanej na wzór niemiecki  jako spadek po państwach zaborczych, doczekaliśmy się Kodeksu Etyki Zawodowej pracowników NFZ.

Jest to bardzo ważne rozporządzenie, tym bardziej, że na Twitterze można przeczytać, że NFZ w ramach likwidacji do końca 2017 roku,  od lipca b.r. będzie zwalniał swoich pracowników. Czy będzie ich z powrotem zatrudniał pod nowym szyldem jak to się dzieje w Agencjach Rolnych? czas pokaże. A co Kodeks NFZ zmieni? nic, przecież nadal nie obejmuje on rodzin tych pracowników.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017/BKiS PREZESA  NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Zawodowej oraz Procedur w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 15 i pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)), w związku z art. 68 ust. 2 pkt 5 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) oraz z art. 94 pkt 2b i 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, wprowadza się:

  1. Kodeks Etyki Zawodowej, zwany dalej „Kodeksem”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

  2. Procedurę Przeciwdziałania Korupcji, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

  3. Procedurę Przeciwdziałania Protekcjonizmowi, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

  4. Procedurę Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Zachowaniom Niepożądanym, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu i kierowników statutowych komórek organizacyjnych Centrali Funduszu do zapoznania z Kodeksem oraz z procedurami, o których mowa w § 1 pkt 2-4, podległych pracowników.

2. Pracownicy Funduszu potwierdzają pisemnie zapoznanie się z Kodeksem oraz z procedurami, o których mowa w § 1 pkt 2-4 przez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

3. Oświadczenia pracowników dołącza się do ich akt osobowych.

§ 3. 1. Obowiązujące w danym oddziale wojewódzkim Funduszu regulacje wewnętrzne odnoszące się do:

  1. zasad etycznego postępowania pracowników tego oddziału, oraz

  2. procedur, o których mowa w § 1 pkt 2-4

– zachowują ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z zasadami etycznego postępowania zawartymi w Kodeksie oraz zasadami określonymi w procedurach, o których mowa w § 1 pkt 2-4.

2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu dostosują obowiązujące w danym oddziale wojewódzkim Funduszu regulacje wewnętrzne odnoszące się do zasad etycznego postępowania pracowników oddziału wojewódzkiego Funduszu, do standardów zawartych w Kodeksie oraz określonych w procedurach, o których mowa w § 1 pkt 2-4, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 4. Do postępowań w sprawach określonych w Kodeksie lub w procedurach, o których mowa w § 1 pkt 2-4, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Tracą moc:

  1. zarządzenie Nr 83/GPF/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Kodeksu dobrych praktyk i zasad etycznego postępowania w Narodowym Funduszu Zdrowia;

  2. zarządzenie Nr 92/2011/BKiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie procedury antymobbingowej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Andrzej Jacyna

Uzasadnienie

W związku z nałożonymi na Narodowy Fundusz Zdrowia zadaniami dotyczącymi realizacji celów wyznaczonych w Planie realizacji zadań /działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019, Zadanie nr 7 Ministerstwo Zdrowia, opracowano Kodeks Etyki Zawodowej w Narodowym Funduszu Zdrowia, zawierający zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Funduszu w czasie wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy i poza nim z uwzględnieniem Procedur:

1) Przeciwdziałania Korupcji,

2) Przeciwdziałania Protekcjonizmowi oraz

3) Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Zachowaniom Niepożądanym.

Dla każdego z obszarów ustalono ścieżki przepływu informacji (zgłaszania i wyjaśniania sygnałów dotyczących potencjalnych nieprawidłowości).

Kodeks Etyki Zawodowej w Narodowym Funduszu Zdrowia adresowany jest do wszystkich pracowników Funduszu i wyznacza właściwe kierunki rozwoju kultury organizacyjnej Funduszu. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu, którzy kierują oddziałami wojewódzkimi Funduszu i pełnią funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim Funduszu, a także kierownicy komórek statutowych Centrali NFZ są zobowiązani, zgodnie z § 2 zarządzenia w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Zawodowej oraz Procedur w Narodowym Funduszu Zdrowia, do zapoznania z Kodeksem Etyki Zawodowej oraz ww. Procedurami, podległych pracowników.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2016 r. poz. 1087, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250.

Doczekaliśmy się po 12 latach Kodeksu Etyki Narodowego Funduszu Zdrowia
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Doczekaliśmy się po 12 latach Kodeksu Etyki Narodowego Funduszu Zdrowia

czas czytania: 3 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij