Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Błędy medyczne w farmakoterapii.

Stosując farmakoterapię zawsze oprócz oczekiwania skuteczności musimy liczyć się z występowaniem niepożądanych działań leków (ndl). Powikłania farmakoterapii mogą powstawać nie tylko w wyniku spontanicznego ich występowania, ale mogą być konsekwencją zarówno zdarzeń niepożądanych w farmakoterapii jak i błędu medycznego, jaki może wystąpić podczas stosowania leków.
W przypadku, kiedy mówimy o błędzie medycznym zakładamy, że lek zostaje podany pacjentowi, u którego istnieją przeciwwskazania bezwzględne lub względne do jego podania. Z błędem mamy również do czynienia, gdy lek zostaje podany w nieodpowiedniej dawce, w błędnych przedziałach czasowych pomiędzy kolejnymi podaniami oraz gdy lek zostaje podany u pacjenta, który jednoczasowo zażywa inne leki lub stosuje suplementy diety, mogące wchodzić między sobą w niekorzystne interakcje, których konsekwencją jest zmniejszenie skuteczności i zmniejszenie bezpieczeństwa dla pacjenta.
Niestety, w praktyce mamy nierzadko do czynienia z brakiem możliwości ustalenia, co w danym momencie zażywa pacjent, gdyż nadal nie dysponujemy jakimkolwiek jednoznacznym dokumentem, który o tym informuje. Co więcej polski pacjent lubi się leczyć, a zatem może przyjmować dostępne bez recepty „leki ukradkowe”, o których nie informuje swojego lekarza i farmaceuty. Następna kwestia to powszechnie stosowana suplementacja, co gorsze bez jakichkolwiek podstaw merytorycznych. Często konsument nie widzi różnic między lekiem a suplementem, co więcej nie zdając sobie z sprawy z możliwości wystąpienia ciężkich powikłań, a nawet zgonu zaczyna wraz z lekami przyjmować liczne suplementy, czego konsekwencją może być hospitalizacja.
W przypadku błędu medycznego w farmakoterapii możemy mieć do czynienia z podaniem leku w populacji wiekowej, która nie powinna danego leku otrzymać. Dotyczy to w szczególności populacji pediatrycznej i geriatrycznej, gdzie zmiany w farmakokinetyce i farmakodynamice leków mogą indukować działania niepożądane. Tak samo warto pamiętać o ograniczeniach i przeciwwskazaniach do stosowania leków w okresie ciąży i karmienia piersią.
Podobnie błędem jest stosowanie leków niezgodnie z komunikatami bezpieczeństwa, które publikowane są na stronie Urzędu Rejestracji. Komunikaty te wskazują nowe ograniczenia i przeciwwskazania do stosowania niektórych leków i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa stosowanego leczenia.

(…)Błąd medyczny zaliczający się obecnie do niepożądanych działań leków rozumiany jest jako nieumyślne niepowodzenie procesu leczniczego.
Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym
– Błąd medyczny nie zawsze jest błędem lekarskim! Błąd medyczny może popełnić każdy – lekarz, farmaceuta, pielęgniarka lub inny fachowy pracownik opieki zdrowotnej, a także pacjent lub jego opiekun.
– Łatwiej i taniej zapobiegać błędom niż leczyć ich skutki – dotyczy to także błędów medycznych, gdzie duże znaczenie mają proste czynności, np: zróżnicowanie wyglądu opakowań w zależności od mocy leku, właściwa postać leku (np. w pediatrii), opakowania skonstruowane tak, aby były niedostępne dla dzieci, przygotowanie dla pacjentów instrukcji podawania leków na kartce. Pomocne mogą być różne rodzaje kart przypominających o zażyciu leków, list, w których jest do zaznaczenia odpowiedni kwadracik (tzw. checklist).

uygyugtuyuyui

– Potencjalne źródła błędów mogą pojawiać się z każdej strony, np.:

– nieuwzględnienie wąskiego indeksu terapeutycznego – łatwość przedawkowania (np. masowo stosowany, uważany za całkowicie bezpieczny paracetamol), niebezpieczne interakcje leków z żywnością, suplementami diety – wynikające z braku informacji ze strony pacjenta o już zażywanych lekach;

 – nietypowy schemat podawania leku np. raz a tydzień zamiast codziennie (Metotrexat);

– stres- postuluje się, by produkty stosowane w stanach zagrażających życiu nie wymagały długiego przygotowania np. żmudnego rozpuszczania substancji czynnej w rozpuszczalniku. najlepiej- o ile tylko pozwala na to trwałość substancji by były one od razu gotowe do podania (jednorazowe strzykawki, leki w postaci aerozolu wziewnego);

 – podeszły wiek pacjenta – przyjmowanie wielu leków (polipragmazja), trudność zapamiętania wskazówek, interakcje;

 – niewyraźne pismo – błędne odczytanie recepty czy zaleceń lekarza

 – podobne nazwy leków;

– zbliżony wygląd opakowań, w tym brak rozróżnienia między tym samym lekiem o różnej mocy.

Dr Jarosław Woroń z Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM  i Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie stwierdza:

– Błąd medyczny w farmakoterapii powoduje w konsekwencji zmniejszenie skuteczności stosowanego leczenia, zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań, chorobowości i śmiertelności, zwiększa koszty leczenia oraz pogarsza jakość życia pacjenta
– W prewencji niekorzystnych zdarzeń w farmakoterapii, które mogą być konsekwencją błędy medycznego bardzo ważna jest świadomość pacjenta w tym racjonalne stosowanie leków dostępnych bez recepty oraz ograniczenie stosowania suplementów diety
– Aktywna prewencja błędów w farmakoterapii zmniejsza koszty leczenia nie tylko poprzez ograniczenie stosowania niepotrzebnych leków, ale także poprzez zmniejszenie kosztów polekowych działań niepożądanych

dr Wojciech Łuszczyna

( Farmakopea to kodeks apteczny, urzędowy spis leków dopuszczonych w danym kraju lub na danym terenie do obrotu, oraz obwarowany tymi samymi zastrzeżeniami spis surowców służących do ręcznego sporządzania niektórych z tych leków w aptece (leków recepturowych).

Zawiera opis wszystkich tych substancji, sposoby ich przechowywania oraz dostępu do nich osób powołanych, rodzaje opakowań, dozwolone metody dystrybucji, dawkowanie, sposoby kontroli jakości, a w przypadku leków robionych w aptece, także metody ich przygotowywania. Opisuje też metody identyfikacji leków, ich standaryzację, sposoby nazewnictwa i możliwe zamienniki.

Niegdyś farmakopea zawierała również metody pozyskiwania tych substancji ze źródeł naturalnych łącznie z ich miejscami występowania, opisem np. stosownych roślin i minerałów, określeniem dopuszczalnych zanieczyszczeń, siłą działania, opisem postępowania w przypadku przedawkowania itp.).

W pliku do pobrania poniżej, zestawienie tytułów tekstów podstawowych i monografii zawartych w Farmakopei Europejskiej (8.0 – 8.5) oraz Farmakopei Polskiej wydanie X

Nazewnictwo opublikowano w zestawieniach tabelarycznych, zgodnie z  działami Farmakopei Europejskiej / Farmakopei Polskiej.

pdf-icon

Pobierz plik

Błędy medyczne w farmakoterapii.
4.8 (96%) 5 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry