Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Wyrózniony wpis
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Warszawa
Kasprzaka 17a
01-211
Mazowieckie
imid.med.pl
22 32 77 050 – 051

Instytut Matki i Dziecka jest jednostką naukowo-badawczą. Posiada 60-letnią tradycję i znaczący dorobek znany w kraju i na forum międzynarodowym. Został powołany uchwałą Rady Ministrów w 1951 r. i od tego czasu nieprzerwanie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży.

Działalność Instytutu Matki i Dziecka obejmuje następujące kierunki:

– Nauka i badania – jako instytut badawczy – jednostka organizacyjnie wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym
i ekonomiczno-finansowym, utworzona w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych. Prace te ukierunkowane są na potrzeby opieki zdrowotnej i obejmują przede wszystkim ochronę rodzin, macierzyństwa i zdrowia kobiet oraz zagadnienia z zakresu medycyny wieku rozwojowego.

– Działalność usługowo-lecznicza – jest nierozerwalnie związana z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą i skupia się na leczeniu najbardziej skomplikowanych schorzeń wieku rozwojowego.

– Działalność opiniodawcza – ujęta w statucie Instytutu Matki i Dziecka obejmuje wydawanie eksperckich opinii o produktach dla populacji wieku rozwojowego na wniosek producentów i dystrybutorów oraz przygotowywanie ekspertyz zleconych przez urzędy państwowe w tym Ministerstwo Zdrowia czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacje niezależne.

– Działalność edukacyjna i wydawnicza – czyli kształcenie podyplomowe personelu medycznego oraz edukacja zdrowotna społeczeństwa. Kursy dla lekarzy są organizowane w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Instytut Matki i Dziecka zajmuje się również edukacją i promocją zdrowia w ramach realizowanych programów polityki zdrowot nej. Wydawany jest przez nas kwartalnik “Medycyna Wieku Rozwojowego” („Developmental Period Medicine”) w języku polskim i angielskim. Czasopismo uzyskało wysoką ocenę ekspertów międzynarodowych i jest indeksowane w MEDLINE i Index Copernicus.

Problemy zdrowotne jakimi się zajmujemy

Problemy zdrowotne, w których rozwiązywaniu uczestniczy Instytut Matki i Dziecka, zależą od aktualnych potrzeb społecznych i polityki zdrowotnej państwa. Za priorytetowe problemy zdrowotne, które wymagają interwencji, uznajemy:

– wady i choroby wrodzone, w tym choroby nowotworowe dzieci i młodzieży

– wcześniactwo, małą urodzeniową masę ciała i inne zaburzenia rozwoju,

– zakażenia perinatalne,

– wypadki i urazy dzieci i młodzieży

– choroby powstałe w następstwie niekorzystnych warunków środowiska i stylu życia

– zaburzenia rozwoju psychospołecznego we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie adolescencji.

Priorytety te są zgodne ze strategią Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zdrowia prokreacyjnego oraz zdrowia i rozwoju dzieci
i młodzieży oraz z polityką w zakresie zdrowia publicznego Unii Europejskiej.
Kadra Instytutu
W Instytucie pracują doskonali specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych i naukowych, w tym również konsultanci krajowi różnych dziedzin medycyny. Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom zdrowotnym społeczeństwa Instytut współpracuje też z wieloma instytucjami naukowymi oraz organizacjami w kraju i za granicą.
Działania kadry Instytutu:

– prowadzi badania naukowe w zakresie: zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, powikłań ciąży oraz epidemiologii i etiopatogenezy wad wrodzonych, chorób i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, ich rozpoznawania, profilaktyki i leczenia,

– opracowuje, koordynuje i monitoruje w skali kraju programy profilaktyczne i promocji zdrowia, zgodne z dokonaniami i wiedzą w zakresie ochrony i promocji zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych i karmiących oraz dzieci i młodzieży,

– udziela wysokospecjalistycznych, zgodnych ze standardami światowymi porad w zakresie diagnozowania oraz leczenia i rehabiltacji wybranych wad, chorób i innych zaburzeń u dzieci i młodzieży oraz kobiet w wieku prokreacyjnym,

– prowadzi badania naukowe (w tym kliniczne badania eksperymentalne) i oceny kliniczne oraz wydaje na ich podstawie opinie i certyfikaty,

– inicjuje i opiniuje akty prawne oraz inne dokumenty dotyczące opieki zdrowotnej nad ww. grupami populacji,

– prowadzi szkolenia podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz uczestniczy w kształceniu przeddyplomowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym (w tym ciężarnych i karmiących) oraz dzieci i młodzieży.

Wierzymy, że działalność Instytutu Matki i Dziecka znacząco przyczynia się do poprawy zdrowia społeczeństwa i jakości życia.

 

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
5 (100%) 2 votes

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, imid Warszawa
  • Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
5 (100%) 2 votes

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategoria

czas czytania: 3 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij