Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Wyrózniony wpis
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Warszawa
Kasprzaka 17a
01-211
Mazowieckie
imid.med.pl
22 32 77 050 – 051

Instytut Matki i Dziecka jest jednostką naukowo-badawczą. Posiada 60-letnią tradycję i znaczący dorobek znany w kraju i na forum międzynarodowym. Został powołany uchwałą Rady Ministrów w 1951 r. i od tego czasu nieprzerwanie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży.

Działalność Instytutu Matki i Dziecka obejmuje następujące kierunki:

– Nauka i badania – jako instytut badawczy – jednostka organizacyjnie wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym
i ekonomiczno-finansowym, utworzona w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych. Prace te ukierunkowane są na potrzeby opieki zdrowotnej i obejmują przede wszystkim ochronę rodzin, macierzyństwa i zdrowia kobiet oraz zagadnienia z zakresu medycyny wieku rozwojowego.

– Działalność usługowo-lecznicza – jest nierozerwalnie związana z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą i skupia się na leczeniu najbardziej skomplikowanych schorzeń wieku rozwojowego.

– Działalność opiniodawcza – ujęta w statucie Instytutu Matki i Dziecka obejmuje wydawanie eksperckich opinii o produktach dla populacji wieku rozwojowego na wniosek producentów i dystrybutorów oraz przygotowywanie ekspertyz zleconych przez urzędy państwowe w tym Ministerstwo Zdrowia czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacje niezależne.

– Działalność edukacyjna i wydawnicza – czyli kształcenie podyplomowe personelu medycznego oraz edukacja zdrowotna społeczeństwa. Kursy dla lekarzy są organizowane w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Instytut Matki i Dziecka zajmuje się również edukacją i promocją zdrowia w ramach realizowanych programów polityki zdrowot nej. Wydawany jest przez nas kwartalnik “Medycyna Wieku Rozwojowego” („Developmental Period Medicine”) w języku polskim i angielskim. Czasopismo uzyskało wysoką ocenę ekspertów międzynarodowych i jest indeksowane w MEDLINE i Index Copernicus.

Problemy zdrowotne jakimi się zajmujemy

Problemy zdrowotne, w których rozwiązywaniu uczestniczy Instytut Matki i Dziecka, zależą od aktualnych potrzeb społecznych i polityki zdrowotnej państwa. Za priorytetowe problemy zdrowotne, które wymagają interwencji, uznajemy:

– wady i choroby wrodzone, w tym choroby nowotworowe dzieci i młodzieży

– wcześniactwo, małą urodzeniową masę ciała i inne zaburzenia rozwoju,

– zakażenia perinatalne,

– wypadki i urazy dzieci i młodzieży

– choroby powstałe w następstwie niekorzystnych warunków środowiska i stylu życia

– zaburzenia rozwoju psychospołecznego we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie adolescencji.

Priorytety te są zgodne ze strategią Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zdrowia prokreacyjnego oraz zdrowia i rozwoju dzieci
i młodzieży oraz z polityką w zakresie zdrowia publicznego Unii Europejskiej.
Kadra Instytutu
W Instytucie pracują doskonali specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych i naukowych, w tym również konsultanci krajowi różnych dziedzin medycyny. Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom zdrowotnym społeczeństwa Instytut współpracuje też z wieloma instytucjami naukowymi oraz organizacjami w kraju i za granicą.
Działania kadry Instytutu:

– prowadzi badania naukowe w zakresie: zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, powikłań ciąży oraz epidemiologii i etiopatogenezy wad wrodzonych, chorób i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, ich rozpoznawania, profilaktyki i leczenia,

– opracowuje, koordynuje i monitoruje w skali kraju programy profilaktyczne i promocji zdrowia, zgodne z dokonaniami i wiedzą w zakresie ochrony i promocji zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych i karmiących oraz dzieci i młodzieży,

– udziela wysokospecjalistycznych, zgodnych ze standardami światowymi porad w zakresie diagnozowania oraz leczenia i rehabiltacji wybranych wad, chorób i innych zaburzeń u dzieci i młodzieży oraz kobiet w wieku prokreacyjnym,

– prowadzi badania naukowe (w tym kliniczne badania eksperymentalne) i oceny kliniczne oraz wydaje na ich podstawie opinie i certyfikaty,

– inicjuje i opiniuje akty prawne oraz inne dokumenty dotyczące opieki zdrowotnej nad ww. grupami populacji,

– prowadzi szkolenia podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz uczestniczy w kształceniu przeddyplomowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym (w tym ciężarnych i karmiących) oraz dzieci i młodzieży.

Wierzymy, że działalność Instytutu Matki i Dziecka znacząco przyczynia się do poprawy zdrowia społeczeństwa i jakości życia.

 

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
5 (100%) 2 votes

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, imid Warszawa
  • Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
5 (100%) 2 votes

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Kategoria

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

czas czytania: 3 min
0
Do góry